Zverejňovač príspevkov

Konrad-Adenauer-Stiftung na Slovensku dlhodobo spolupracuje najmä s nasledujúcimi inštitúciami:


Nadácia Antona Tunegu

Anton Tunega Stiftung (NAT)
Nadácia Antona Tunega, ktorá patrí k najdôležitejší partnerom KAS, bola založená v roku 1992. Jej úlohou je podporovať kresťanskú demokraciu na Slovensku. Poskytuje politické a občianske vzdelávanie a podporuje a zjednocuje angažovaných občanov, ktorí chcú svojimi aktivitami prispieť k posilneniu demokracie na Slovensku. Základom činnosti NAT je kresťanské chápanie človeka a podpora demokratických princípov, slobody a právneho štátu.
Prejsť na webovú stránku

Inštitút Mateja Bela (IMB)

Matej Bel Institut (IMB)
Cieľ Inštitútu je presadzovať a rozvíjať víziu občianskeho Slovenska. Základné princípi jeho aktivít sú: rovnosť a spolupráca občanov, sloboda jednotlivca a sila komunity, tolerancia menšín a budovanie demokracie. Za týmto účelom inštitút organizuje semináre, školenia diskusie a konferencie.
Prejsť na webovú stránku

GLOBSEC

GLOBSEC
Globsec je nezávislá, nestranícka a mimovládna organizácia, ktorá sa dlhodobo venuje vnútornej a medzinárodnej bezpečnostnej politike. Cieľom organizácie je podporovať konštruktívny a aktívny príspevok Slovenska v medzinárodnej politike, najmä v rámci NATO a EÚ. Globsec spája osobnosti a inštitúcie, ktoré sa usilujú o silné bezpečnostné spoločenstvo v euro-atlantickom priestore. Každoročne organizuje v Bratislave bezpečnostné fórum Globsec, ktoré s početnými prednáškami, rozhovormi a stretnutiami, ako aj mnohými prominentnými hosťami patrí k najvýznamnejším európskym bezpečnostným konferenciám.
Prejsť na webovú stránku

Centrum pre európsku politiku (CEP)

Zentrum für Europapolitik (CEP)
Centrum pre európsku politiku (CEP) je nezisková organizácia, založená v roku 1997. Poskytuje základný prehľad a špecializované informácie o hodnotových, politických a ekonomických aspektoch európskej integrácie a ich vplyve na Slovensko. K týmto okruhom otázok uskutočňuje analýzy a výskum. Hlavnými aktivitami sú prednášky, diskusné fóra, kolokviá, konferencie, workshopy, vydávanie publikácií a podpora informovanosti občanov prostredníctvom médií. V rámci svojej publikačnej činnosti CEP ponúka informačné texty a zborníky v tlačenej i elektronickej podobe, ktoré sú k dispozícii médiám, pracovníkom obecnej samosprávy, VÚC a štátnej správy, podnikateľom, podnikom, bankám, učiteľom ako i študentom stredných a vysokých škôl.
Prejsť na webovú stránku

Inštitút pre verejné otázky (IVO)

Institut für Öffentliche Angelegenheiten (IVO)
Inštitút pre verejné otázky (IVO) je nezávislou mimovládnou organizáciou, ktorej cieľom je analyzovať spoločenské, politické, ekonomické, zahraničnopolitické, právne, kultúrne a ďalšie otázky verejného záujmu a zverejňovať zistené skutočnosti. Tým prispieva k odbornému dialógu, otvára dôležité témy a aktívne sa podieľa na formovaní verejnej rozpravy. IVO poskytuje konzultácie a pripravuje odborné stanoviská k závažným spoločenským témam.
Prejsť na webovú stránku

Fórum kresťanských inštitúcií (FKI)

Forum christlicher Institutionen (FKI)
FKI je strešná organizácia mnohých organizácií inšpirovaných kresťanskými hodnotami, ktoré sú aktívne v sociálnej oblasti, oblasti rodiny, ľudských práv, vyrovnávania sa s minulosťou a pod. Fórum celoslovensky organizuje verejné podujatia pre a s predstaviteľmi cirkví, laikmi, politikmi, expertami, učiteľmi, novinármi a širokou verejnosťou. Okrem toho vydáva vyhlásenia a analýzy k aktuálnym spoločenským témam. K najvýznamneším podujatiam patrí Deň rodiny, Veľtrh sociálnych aktivít a každoročná spomienka na Sviečkovú manifestáciu.
Prejsť na webovú stránku

Kolégium Antona Neuwirtha (KAN)

Anton Neuwirth Kollegium (KAN)
Poslaním Kolégia Antona Neuwirtha je formovať mladých ľudí systematickým vzdelávaním o kresťanskom kultúrnom dedičstve a jeho vplyve na západnú civilizáciu. Kolégium napĺňa svoje poslanie organizovaním vzdelávacích programov pre študentov. Vlajkovým programom Kolégia je dvojročný študijno-formačný program pre vysokoškolských študentov a letná univerzita pre stredoškolákov.
Prejsť na webovú stránku

Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA)

Slowakische Gesellschaft für Auswärtige Politik (SFPA)
Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku bola založená v roku 1993 ako otvorené nestranícke diskusné fórum o medzinárodných otázkach a zahraničnej politike Slovenskej republiky. Jej hlavným cieľom je poskytovať priestor pre otvorenú výmenu názorov o zahraničnej politike.
Prejsť na webovú stránku