Podrška mladima i programi stipendiranja

Još od 1997, od samog otvaranja Ureda Fondacije Konrad Adenauer u Bosni i Hercegovini, jedan od bitnih segmenata našega rada jeste podržavanje studenata, postdiplomaca, mladih naučnika i novinara. Program stipendiranja u proteklim se godinama pokazao posebno korisnim i potrebnim. Fondacija Konrad Adenauer stipendira prije svega mlade ljude koji studiraju, istražuju ili djeluju u oblastima kao što su političke nauke, pravo, ekonomija i žurnalistika. Predstavništvo u Sarajevu Fondacije Konrad Adenauer se trudi da na ovaj način da svoj doprinos obrazovanju i stvaranju budućih rukovodećih snaga u bosansko-hercegovačkom društvu. Program stipendiranja studenata - postdiplomaca iz Bosne i Hercegovine započet je još 1997. Sljedeći korak bilo je uvođenje stipendija za studente dodiplomskog studija 2002. godine.

Program stipendiranja dopunjava se organiziranjem seminara za (bivše) stipendiste čije su teme aktualna društvena i politička pitanja. Manifestacije za (bivše) stipendiste organiziraju se na lokalnoj, bosanskohercegovačkoj, te na regionalnoj razini. Cilj pomenutih seminara jeste unapređenje i razvijanje znanja i sposobnosti kod stipendista i studenata, budući da su oni bitni predstavnici civilnog društva. Mladi koji su moguće rukovodeće snage sutrašnjice ovoga društva treba da budu osposobljeni da učestvuju u izgradnji oblikovanju istog tog društva. Međutim, seminari ne pružaju samo mogućnost sticanja stručnih znanja i kompetencija, već služe i razvoju kulture diskusije. Teme seminara su, između ostaloga, politika Europske unije, pitanja budućeg statusa Bosne i Hercegovine, identitet, proces pomirenja u zemlji, ekonomija, uloga religijskih zajednica u državi i društvu, te regionalna suradnja. 2006. godina bit će u cijelosti u znaku približavanja Bosne i Hercegovine Europskoj uniji. Stoga će i seminari za (bivše) stipendiste Fondacije imati za temu EU.

Stipendije su za Fondaciju Konrad Adenauer sredstvo koje je komplementarno njenim projektnim aktivnostima tj. dopunjava ih i podržava. Nakon okončanja studija, postdiplomskog studija ili istraživačkog boravka, bivši stipendisti Fondacije Konrad Adenauer podržavaju Fondaciju u radu, svako u svojoj stručnoj oblasti i na različite načine.

Programi stipendiranja

  • Sur-place-stipendije za studij u BiH: Ovaj program započet je 2002. godine i u međuvremenu je postao bitan dio rada Fondacije. Od 2002. se svake se godine dodjeljuje 15 mjesečnih novčanih stipendija studentima drugog ciklusa studija, koji se angažiraju u BiH-društvu.

  • Stručne stipendije za postdiplomce: Ovdje se ubrajaju stipendije za postdiplomski studij u Njemačkoj (pretežno master-studij), te stipendije za istraživačke boravke. Ovaj program namijenjen je prije svega studentima određenih predmeta i studijskih grupa koje odgovaraju profilu djelatnosti Fondacije. U centru pažnje je podrška i stipendiranje postdiplomaca, koji su zainteresirani za studijski boravak u Njemačkoj, a bave se političkim naukama ili srodnim disciplinama (osnovne teme Fondacije). Odabrane, kvalitetne i kvalifikovane postdiplomca Fondacija je u mogućnosti pozvati na određeno vrijeme u Saveznu Republiku Njemačku i stipendirati njihov boravak i studij. Osnovna je pretpostavka spremnost univerziteta ili slične ustanove u Njemačkoj da prihvati dotičnog studenta, te da ga prati u stručnom smislu i eventualno ponudi i mentora.

  • Praksa u Njemačkoj: Stipendije za praksu u nekoj instituciji u Njemačkoj (parlamenti i skupštine, preduzeća, akademska oblast, mediji), za postdiplomce društvenih nauka (pravo, ekonomija, politologija, žurnalistika, sociologija i dr.). Kandidat je dužan da se sam prijavi u odgovarajuću instituciju, a oblast u kojoj se praksa obavlja mora biti jedna od oblasti u kojima je Fondacija Konrad Adenauer aktivna.
  • Apliciranje: Konkurs za studentske novčane sur-place-stipendije za dodiplomski studij u BiH objavljuje se svake godine u oktobru/novembru.

    Apliciranje za postdiplomski studij i istraživačke stipendije moguće je tokom cijele godine.

Za dodatne informacije na raspolaganju vam stoji Predstavništvo u Sarajevu Fondacije Konrad Adenauer. Kontakt-osoba je Dijana Prljić (dijana.prljic@kas.de).

Kontakt

Dijana Prljić

Koordinatorica programa stipendiranja i prevoditeljica Predstavništva Fondacije Konrad Adenauer u Bosni i Hercegovini

dijana.prljic@kas.de +387 33 215 240 +387 33 215 239