Länderberichte

Slowakei, Europa und Wirtschaftskrise: Zusammenhänge und neue Perspektiven

Ján Figeľ, Mitglied der EK

Vortrag von Ján Figeľ, Mitglied der EK, während des feierlichen Kolloquiums zum fünften Jahrestag des EU-Beitritts der Slowakei

Prejav člena Európskej komisie Jána Figeľa, ktorý odznel na kolokviu Nadácie Konrada Adenauera 6. mája 2009 v Bratislave

Všetci - a osobitne kresťanskí demokrati - stoja pred výzvou opäť sa pokúsiť sformulovať a na všetkých úrovniach presadiť zodpovednú a príťažlivú predstavu o politike vo všeobecnosti, a obzvlášť o hospodárskej a sociálnej politike. Je potrebné oprieť sa o tak osvedčené piliere správy vecí verejných akými sú rešpektovanie a posilňovanie slobody, spravodlivosti, subsidiarity a solidarity. Na týchto 4 „s“, ktoré sú úzko vzájomne prepojené, môže stabilne, zdravo a udržateľne prichádzať rozvoj spoločného dobra v záujme dôstojného života človeka, rodiny, obce, miest, regiónu, štátu i spoločnej Európy.

Odpoveďou na krízu nie je viac štátu, ale viac dobre fungujúceho štátu. Nie viac trhu, ale viac slobody a zodpovednosti na trhu – obchodnom, ekonomickom, pracovnom. Osvedčená rovnováha sa nazýva sociálne trhové hospodárstvo, pre ktoré platí: „Čo nie je ekologické, nie je ani ekonomické“. Hľadajme rovnováhu medzi ziskom a spoločenskou zodpovednosťou firiem, trhom a spoločenskou dimenziou, výrobou a spotrebou.

Pred 20 rokmi sme dostali dar slobody, pred 5 rokmi dar spoločnej Európy. Aj z úcty k tomu sa nesmieme posúvať ako kyvadlo od komunizmu ku konzumizmu, od násilného kolektivizmu k bezbrehému individualizmu. Som presvedčený o tom, že obnova musí prísť z koreňov našej kultúry a skúseností, ktoré sme na ceste históriou nadobudli. Z inštitúcií a ustanovizní občianskej spoločnosti, zo samosprávy a z politických strán, ale aj z cirkví, akademických a univerzitných kruhov, intelektuálov a umelcov, od zodpovedných a otvorených podnikateľov.