ქვეყნის ამბები

პარტიების მონიტორინგი

von Dr. Canan Atilgan, Tina Balavadze, Christina Schmitz

საპარლამენტო არჩევნების წინ

პირველი ქართული პარტიები ჯერ კიდევ მეოცე საუკუნის დასაწყისში ჩამოყალიბდა, მაგრამ დიდი ხანი არ უარსებიათ. პარტიული პლურალიზმი ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკაში, საქართველოში დამოუკიდებლობის მიღებიდან, 1991 წლიდან არსებობს. მას შემდეგ ხშირია პარტიების გაქრობა, ახლის დაარსება, გაყოფა, პარტიის გამოცვლა. ამასობაში საქართველოში მრავალპარტიული სისტემა ჩამოყალიბდა ერთი დომინანტი პარტიით.

ბოლო 8 წლის განმავლობაში პრეზიდენტ სააკაშვილის "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა" ოპოზიციის უმნიშვნელო წინააღმდეგობით ახერხებდა ქვეყნის მართვას. 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნები შესაძლოა გადამწყვეტი აღმოჩნდეს საქართველოში პლურალისტული, მრავალპარტიული მმართველობისათვის.

ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემების მიხედვით, საარჩევნოდ 29 პარტია დარეგისტრირდა, რომელთა შორის რამდენიმეს ფართო საზოგადოება არ იცნობს. პარტიების შესახებ გაკეთებული მონიტორინგის მეშვეობით, საშუალება გეძლევათ თვალი გადაავლოთ საქართველოში არსებულ პარტიებსა და გაიგოთ მათი შესაძლო პოლიტიკური მნიშვნელობა. იმის გამო, რომ ხშირად ხდება პოლიტიკურ ლანდშაფტზე ალიანსების ჩამოყალიბება,ახალი პარტიები დაარსება, პარტიების გაქრობა, წინამდებარე მონიტორინგს არ აქვს პრეტენზია სრულყოფილებაზე. ნახსენები პარტიების პოლიტიკური შეფასება და იდეოლოგია დამოკიდებულია თვითწარმოჩენასა და მედიაში გასულ ინფორმაციაზე.

პარტიების შესახებ გაკეტებული მონიტორინგი შეგიძლიათ pdf-ფაილად იხილოთ.''რტიების შესახებ გაკეტებული მონიტორინგი შეგიძლიათ pdf-ფაილად იხილოთ.''იების შესახებ გაკეტებული მონიტორინგი შეგიძლიათ pdf-ფაილად იხილოთ.''ბის შესახებ გაკეტებული მონიტორინგი შეგიძლიათ pdf-ფაილად იხილოთ.''ს შესახებ გაკეტებული მონიტორინგი შეგიძლიათ pdf-ფაილად იხილოთ.''შესახებ გაკეტებული მონიტორინგი შეგიძლიათ pdf-ფაილად იხილოთ.''სახებ გაკეტებული მონიტორინგი შეგიძლიათ pdf-ფაილად იხილოთ.''ხებ გაკეტებული მონიტორინგი შეგიძლიათ pdf-ფაილად იხილოთ.''ბ გაკეტებული მონიტორინგი შეგიძლიათ pdf-ფაილად იხილოთ.''გაკეტებული მონიტორინგი შეგიძლიათ pdf-ფაილად იხილოთ.''კეტებული მონიტორინგი შეგიძლიათ pdf-ფაილად იხილოთ.''ტებული მონიტორინგი შეგიძლიათ pdf-ფაილად იხილოთ.''ბული მონიტორინგი შეგიძლიათ pdf-ფაილად იხილოთ.''ლი მონიტორინგი შეგიძლიათ pdf-ფაილად იხილოთ.'' მონიტორინგი შეგიძლიათ pdf-ფაილად იხილოთ.''ონიტორინგი შეგიძლიათ pdf-ფაილად იხილოთ.''იტორინგი შეგიძლიათ pdf-ფაილად იხილოთ.''ორინგი შეგიძლიათ pdf-ფაილად იხილოთ.''ინგი შეგიძლიათ pdf-ფაილად იხილოთ.''გი შეგიძლიათ pdf-ფაილად იხილოთ.'' შეგიძლიათ pdf-ფაილად იხილოთ.''ეგიძლიათ pdf-ფაილად იხილოთ.''იძლიათ pdf-ფაილად იხილოთ.''ლიათ pdf-ფაილად იხილოთ.''ათ pdf-ფაილად იხილოთ.'' pdf-ფაილად იხილოთ.''pdf-ფაილად იხილოთ.''f-ფაილად იხილოთ.''ფაილად იხილოთ.''ილად იხილოთ.''ად იხილოთ.'' იხილოთ.''ხილოთ.''ლოთ.''თ.''''

Über diese Reihe

კონრად ადენაუერის ფონს აქვს თავისი ბიურო და წარმომადგენლობა ხუთი კონტინენტის 70 ქვეყანაში. ადგილობრივი თანამშრომლები მოგაწვდითინფორმაციას აქტუალურ მოვლებეზე და თქვენთვის სასურველ ქვეყანაზე.E"ქვეყნების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად" მოსარგებლეს გთავაზობთ კონრად ადენაუერის ფონდის ვებ გვერდზე ექსკლუზიურ ანალიზს, შემდგომი გეგმების შესახებ ინფორმაციებს და შეფასებებს.

Bestellinformationen

erscheinungsort

Tbilisi Georgien