O nás

Vítejte v Konrad-Adenauer-Stiftung!

 

Svoboda, spravedlnost a solidarita jsou hlavní principy činnosti Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS). KAS je politická nadace, která je blízká německé Křesťansko-demokratické unii (CDU). Jako spoluzakladatel CDU a první německý spolkový kancléř spojil Konrad Adenauer (1876-1967) křesťansko-sociální, konzervativní a liberální tradice. Jeho jméno je symbolem demokratické obnovy Německa, zahraničněpolitického zakotvení v transatlantickém společenství hodnot, vize evropského sjednocení a orientace na sociálně-tržní hospodářství. Jeho duchovní dědictví je pro nás nadále úkolem a závazkem současně.

 

Prostřednictvím naší mezinárodní spolupráce se zasazujeme o to, aby lidé mohli žít svobodně a důstojně. Přispíváme k tomu, aby Německo dostálo své rostoucí odpovědnosti ve světě.

 

Chceme přimět lidi k tomu, aby v tomto smyslu spoluvytvářeli budoucnost. Prostřednictvím více než 70 kanceláří a projektů ve více než 120 zemích po celém světě přispíváme k podpoře demokracie, právní státnosti a sociálně-tržního hospodářství. Aby byl zajištěn mír a svoboda, podporujeme kontinuální zahraničně a bezpečnostně politický dialog, stejně tak jako kulturní a náboženský dialog.

 

Nejdůležitější je pro nás člověk se svou nezaměnitelnou důstojností, svými právy a povinnostmi. Tvoří pro nás výchozí bod pro sociální spravedlnost, svobodnou demokracii a udržitelný hospodářský rozvoj. Tím že seznamujeme lidi, kteří přijímají svou společenskou odpovědnost, rozvíjíme aktivní sítě v politice, hospodářství a společnosti. Náše politické řízení znalosti a vědy zlepšuje šance utvářet globalizaci sociálně spravedlivou, ekologicky udržitelnou a hospodářsky efektivní.

 

Jako partneři spolupracujeme se státními institucemi, stranami, organizacemi občanské společnosti, stejně tak jako s vybranými elitami. Prostřednictvím našich cílů a hodnotových představ chceme především v rozvojové politice také v budoucnu prohlubovat politickou spolupráci na regionální a globální úrovni. Společně s našimi partnery přispíváme k mezinárodnímu řádu, který každé zemi umožňuje rozvíjet svou svobodu a vlastní odpovědnost.

 

Pobočka v Praze spravuje od poloviny roku 1991 projekty v České republice.

 

Cílem našeho zastoupení v ČR je podpora rozvoje svobodné demokratické společnosti, stejně tak jako podpora ekonomicky třžního a ekologicky orientovaného hospodářského systému, integrovaného do struktur společného vnitřního trhu.

 

Po úspěchu vstupu do EU a účasti při volbách do Evropského parlamentu v roce 2004, jde nyní o to posílit vnitřní integraci do Evropské unie tak, aby byla upevněna pozice České republiky jako rovnoprávného člena. Podstatná pro to je angažovanost zastoupení KAS v ČR pro zintenzivnění veřejné debaty o tématu Evropa - zvláště o evropském návrhu Ústavy - aby se zlepšil obraz Evropy v České republice, stejně tak jako jeho rozšíření prostřednictvím médií a politiky. Pečovat by se v této souvislosti mělo také o bilaterální vztahy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo jako partnery ve sjednocené Evropě.

 

Aby se stabilizoval systém reprezentativní demokracie a aby se zvýšil zájem společnosti o politiku, je úkolem KAS v Praze hledat a podporovat společensko-politický dialog a spolupráci se stranami a vzdělávacími institucemi. V této souvislosti platí především zabránit protisystémovým uskupením v zemi, aby se etablovala a společensky legitimovala. Nejdůležitější je posílení stran středu v důležitých oblastech a získání mladé generace pro práci v politických stranách.

 

Aby byla podpořena diskuze o hodnotách a etice v hospodářství, společnosti a politice v České republice, chtěla by KAS ve veřejnosti tematizovat otázky týkající se výzev v oblasti genetického výzkumu nebo biotechnologie, stejně tak jako společenskou hodnotovou orientaci - také s ohledem na její křesťanskou odpovědnost.

 

Prostřednictvím podpory diferencovaného zpravodajství ze strany médií, stabilnější struktury politických stran a společnosti zajímající se o témata jako např. o evropskou integraci a tvorbu hodnot, přispívá zastoupení KAS v ČR k pozitivnímu vývoji veřejného mínění v České republice vzhledem k společným evropským hodnotám a společné evropské budoucnosti.

 

Uskutečňování cílů Konrad-Adenauer-Stiftung následuje v první linii prostřednictvím poradenství a školení, která realizuje samostatně nebo ve spolupráci s partnerskými organizacemi. Semináře, konference, přednášky, diskuze a vydávání publikací jsou hlávní nástroje činnosti zastoupení Konrad-Adenauer-Stiftung v České republice.

 

Projekty a programy jsou doplňovány přidělováním stipendií, studijních a informačních programů v Německu a v Bruselu, výzkumnými pracemi, stejně tak jako prostřednictvím zpravodajství o politických událostech a věcných tématech.

 

Koncipovaný jako projekt společenského vzdělávání, orientují se aktivity Konrad-Adenauer-Stiftung v České republice na výše uvedené cíle a tematické oblasti. Cílovou skupinou naší činnosti jsou čelní představitelé a subjekty řízení z oblasti politiky, hospodářství, vědy, médií a společnosti. V rámci svého programu se nadaci jedná především o otevřený dialog a výměnu zkušeností mezi předními představiteli veřejnosti s odpovídajícími zástupci z Německa. Vzdělávací a informační nabídka nadace se kromě toho zaměřuje zvlášť na mladší subjekty řízení.

 

Sdílet