Agregátor obsahu

Konrad-Adenauer-Stiftung v České republice vybudovala v posledních letech dlouhodobou spolupráci s následujícími nevládními, politickými a veřejnými institucemi.

Asociace pro mezinárodní otázky AMO

AMO - Logo
Asociace pro mezinárodní otázky AMO je nevládní nezisková organizace založená v roce 1997 za účelem výzkumu a vzdělávání v oblasti mezinárodních vztahů. Poskytuje prostor pro vyjadřování a realizaci idejí, myšlenek a projektů sloužících k rozvoji vzdělanosti, porozumění a tolerance mezi lidmi. AMO ročně organizuje přes 100 veřejných i uzavřených akcí. V rámci výzkumných aktivit se Asociace soustředí primárně na českou zahraniční politiku. Výzkumné centrum AMO pravidelně produkuje řadu odborných analýz a publikací a poskytuje komentáře českým i zahraničním médiím. Vzdělávací aktivity AMO se zaměřují na studenty základních, středních i vysokých škol i čerstvé absolventy, největším vzdělávacím projektem Asociace je Pražský studentský summit OSN. Ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung pravidelně publikuje Trendy visegrádských evropských politik.
na webových stránkách

Global Arena Research Institute GARI

GARI Logo
Global Arena Research Institute GARI poskytuje datovou analýzu mezinárodní situace zaměřenou na socioekonomické charakteristiky států, jejich politický, legislativní a právní rámec, migraci a současné pohyby na trzích. Cílem GARI je demokratizovat Big Data a umělou inteligenci. Pomocí svého globálního datového cloudu dokáže GARI rychle identifikovat korelaci nebo kauzalitu mezi jevy, vytvářet modely a projekce a také vyhodnocovat příležitosti, zranitelnosti a rizika. Výstupy datové analýzy pomáhají aktérům dělat rozhodnutí v globalizovaném, dynamicky se měnícím světě.
na webových stránkách

Institut pro křesťansko-demokratickou politiku IKDP

IKDP - Logo
Institut pro křesťansko-demokratickou politiku je politický institut blízký KDU-ČSL. Byl založen roku 2015. Jeho cílem je promýšlet a moderně interpretovat hodnoty, na nichž vyrostla evropská společnost, a vnášet do veřejné diskuze nové impulsy z pohledu křesťansko-demokratické politiky. A tak přispívat k vizi dlouhodobě prosperující České republiky v silné, bezpečné a konkurenceschopné Evropě. V rámci své činnosti se IKDP zaměřuje na čtyři tematické okruhy: zelená politika, proevropská politika, rodinná politika a restart Česka. Jednou z hlavních činností IKDP je pořádání konferencí, odborných seminářů, pracovních snídaní a kulatých stolů na vybraná témata, kterých se účastní odborná i laická veřejnost. Stěžejní činností Institutu je také vydávání expertních analýz a odborných prací, které vycházejí z křesťansko-demokratického prostředí, k vybraným výzvám české společnosti a politiky.
na webových stránkách

Institut moderní politiky iSTAR

iSTAR Logo
Institut moderní politiky iSTAR je politický think tank blízký hnutí Starostové a nezávislí (STAN). Cílem institutu je propojovat politiky a experty za účelem vytváření odborných podkladů a analýz směřujících k definování středové liberální politiky, která je založená na svobodě, lidských právech, rozumných moderních řešeních a principu subsidiarity. Moderní středová politika má být podle iSTARu dynamická, stojící si pevně za tím, co považuje za správné, ale naslouchající a schopná kdykoli podstoupit argumentační souboj. Think tank byl založen roku 2019. Chce vytvářet politiku na základě dlouhodobé vize ve snaze dosáhnout udržitelnosti vysoké kvality života, s důrazem na vzdělanou a solidární společnost, šetrnou k našim přírodním zdrojům a s úctou k národním tradicím, která bude usilovat o úspěšnou budoucnost.
na webových stránkách

Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity (IIPS)

Internationales Institut für Politikwissenschaft der Masaryk-Universität (IIPS) v_1
Mezinárodní politologický ústav působí v rámci Masarykovy univerzity od roku 1990. Výzkumné aktivity ústavu se koncentrují zejména na Českou republiku a Evropu. Vědecká činnost ústavu je zaměřena na čtyři oblasti: demokracie a demokratizace, evropská politika, mezinárodní bezpečnost a volební studie. Svými aktivitami přispívá MPÚ ke kultivaci a rozvoji politologie, mezinárodních a evropských studií a jejich zprostředkování odborné i širší veřejnosti. Ústav se aktivně podílí na formování těchto oborů tím, že iniciuje a realizuje vlastní výzkumné projekty, pravidelně zveřejňuje výsledky svého výzkumu v periodických i neperiodických publikacích, a dále pořádá množství odborných konferencí, seminářů a přednášek na aktuální společenská témata.
na webových stránkách

Jagello 2000

Jagello - Logo
Jagello 2000 je hlavním českým subjektem veřejné diplomacie v oblasti bezpečnostní politiky a členství České republiky v Severoatlantické alianci. Podílí se také na projektech zaměřených na Evropskou unii. Hlavním cílem sdružení je zvyšování informovanosti laické i odborné veřejnosti o bezpečnostní politice a transatlantických vztazích. Každoročně pořádá největší evropskou bezpečnostní přehlídku Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky. Provozuje informační portál natoaktual.cz a Informační centrum o NATO v Praze. V listopadu 2003 bylo sdružení Jagello 2000 zvoleno zástupcem České republiky v Atlantic Treaty Association. Při příležitosti 15. výročí vstupu ČR do NATO se v roce 2014 uskutečnila první národní konference "Naše bezpečnost není samozřejmost", která se od té doby koná každoročně.
na webových stránkách

Mladí lidovci

Mladí lidovci - Logo
Mladí lidovci jsou mládežnickou organizací KDU-ČSL. Jsou členem YEPP - mládežnické organizace Evropské lidové strany. Vznikli roku 2012 jako společenství mladých lidí, usilujících o svůj osobnostní, profesní, sociální, politický a duchovní rozvoj a převzetí odpovědnosti za politickou budoucnost České republiky a Evropy. Hlavní činnost mají ve vzdělávání v oblasti křesťansko-demokratické politiky. Organizují a zprostředkovávají vzdělávací akce, přednášky, semináře, stáže a další aktivity pro své členy. Organizace je určena všem mladým lidem do 35 let, kteří se chtějí aktivně zasazovat o lepší budoucnost a politicky se angažovat.
na webových stránkách

Mladí starostové a nezávislí mSTAN

mSTAN - Logo
Mladí starostové a nezávislí mSTAN jsou mládežnickou organizací hnutí Starostové a nezávislí (STAN). Organizace sdružuje mladé lidi, kteří se ztotožňují s liberálně konzervativními hodnotami. mSTAN usiluje o kultivaci politického prostředí a zasazuje se o zapojování mladých do veřejného života v rámci hnutí STAN. Jeho cílem je zaměřovat se na lokální politiku a tíživá témata v jednotlivých krajích Česka. Pořádá konference, semináře a vzdělávací akce. Mezi jeho další prioritní oblasti se řadí zprostředkování setkání a debat s politiky, s čímž úzce souvisí zajišťování stáží v institucích politického systému.
na webových stránkách

Centrum transatlantických vztahů PCTR

PCTR-Logo
Centrum transatlantických vztahů (Prague Centre for Transatlantic Relations - PCTR) bylo založeno v listopadu 2009 jako interní centrum pro výzkum, vzdělávání a poradenství Vysoké školy CEVRO Institut. Cílem PCTR je zaměřit se na řešení konkrétních problémů transatlantických vztahů a nabízet analýzy a doporučení prakticky využitelné v politickém rozhodovacím procesu v Česku. Centrum se systematicky věnuje výzkumu euroamerických vztahů se zvláštním důrazem na středoevropsko-americké vztahy. Spolupracuje s evropskými a americkými výzkumnými pracovišti a seznamuje je s českou perspektivou v oblasti transatlantických vztahů.
na webových stránkách

Sdružení Ackermann-Gemeinde

SAG - Logo
Sdružení Ackermann-Gemeinde (SAG) vzniklo roku 1999 v České republice. Navazuje na působení německého spolku působícího od roku 1946 nejdříve ve SRN a později i v Československu - Ackermann-Gemeinde se sídlem v Mnichově. SAG se hlásí k morálnímu odkazu tohoto spolku a věnuje se česko-německému smíření a porozumění. Název Ackermann-Gemeinde je odvozen od literárního díla ze 14. století "Ackermann aus Böhmen" (Oráč z Čech). SAG vzdělává své spolupracovníky v oblasti mravní, náboženské, kulturní, sociální a občanské. Spolek vytváří podmínky k setkání a dialogu, pořádá konference, přednášky či odborné semináře, vydává publikace a pracuje s mládeží.
na webových stránkách

Česká křesťanská akademie ČKA

CKA-Logo
Česká křesťanská akademie pomáhá rozvoji svobodné české společnosti na poli kultury, politiky a ekonomie v křesťanském duchu. Původně občanské sdružení, od roku 2014 zapsaný spolek, je otevřen nejenom křesťanům všech církví, ale i lidem, kteří cítí odpovědnost za uplatňování křesťanských kulturních a morálních hodnot ve společnosti. ČKA je nestátní, nezisková a nadstranická. Ve všech oblastech své činnosti spolupracuje s řadou zahraničních partnerů a za více než 30 let své existence uspořádala již stovky přednášek na nejrůznější témata na mnoha místech Česka. Pod patronací ČKA se též schází ekumenický tým teologů a společenských vědců, promýšlející vize budoucího působení církví v naší zemi.
na webových stránkách

TOPAZ

TOPAZ_23
TOPAZ je politický think-tank a vzdělávací institut blízký straně TOP 09. Byl založen roku 2012. Jeho posláním je vést diskuzi o konzervativních idejích s širší stranickou i nestranickou veřejností. Ve spolupráci s nezávislými odborníky jakož i s akademickou sférou hledá odpovědi na aktuální celospolečenské otázky. Dále připravuje analytické a koncepční dokumenty zkoumající konkrétní problémy a navrhující možná řešení. Pro TOPAZ je rovněž důležitá mezinárodní spolupráce. Jeho hlavními partnery jsou především Konrad-Adenauer-Stiftung a think-tank Evropské lidové strany Wilfried Martens Centre for European Studies. Obsah činnosti TOPAZu spočívá zejména v podpoře svobodné demokratické společnosti, ekologicky a tržně orientovaného hospodářského systému a principů a hodnot Evropské unie. TOPAZ pořádá konference, semináře a diskuse mezi členy strany TOP 09 a širokou veřejností.
na webových stránkách

Centrum pro informovanou společnost

CIS_logo
Nezávislá nezisková organizace založená na principech silné demokratické společnosti, která se staví proti autoritářským tendencím. Vlajkovým projektem je Bezpečnostní akademie, jejímž cílem je posilovat znalosti a kompetence v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky České republiky.
na webových stránkách