Die Konrad-Adenauer-Stiftung hat auf der Basis einer engen vertraglichen Kooperation langjährige und vertrauensvolle Arbeitskontakte u.a. zu folgenden Institutionen aufgebaut:

Asociace pro mezinárodní otázky (AMO)

Assoziation für Internationale Fragen (AMO)
Je nevládní nezisková organizace založená v roce 1997 za účelem výzkumu a vzdělávání v oblasti mezinárodních vztahů. Poskytuje prostor pro vyjadřování a realizaci idejí, myšlenek a projektů sloužících k rozvoji vzdělanosti, porozumění a tolerance mezi lidmi. AMO ročně organizuje přes 100 veřejných i uzavřených akcí, v rámci výzkumných aktivit se Asociace soustředí primárně na českou zahraniční politiku. Výzkumné centrum AMO pravidelně produkuje řadu odborných analýz a publikací a poskytuje komentáře českým i zahraničním médiím. Více než 10 let působí AMO také v evropském pohraničí, kde se věnuje transformačním projektům podporujícím rozvoj občanského sektoru. Vzdělávací aktivity AMO se zaměřují na studenty základních, středních i vysokých škol i čerstvé absolventy, největším vzdělávacím projektem Asociace je Pražský studentský summit.
na webových stránkách

Centrum evropských studií (CES)

Zentrum für Europäische Studien (CES)
CES je odborné pracoviště interdisciplinárního charakteru Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické, zabývající se problematikou evropské ekonomiky, politiky, práva, dějin, kultury a jazyků. CES usiluje ve svých aktivitách o propagaci myšlenek evropské sounáležitosti a o podporu nestranné, věcné a odborné diskuse na nejrůznější témata. V rámci výukové činnosti pořádá CES řadu seminářů a přednášek s tématikou evropské integrace. Mezi tradiční projekty, které společně organizují Centrum evropských studií a Konrad-Adenauer-Stifung, každoročně patří např. Evropský den (odborná výroční konference).
na webových stránkách

CEVRO, z.s.

CEVRO
Působí již od roku 1999 na poli popularizace liberálně-konzervativních myšlenek, politického vzdělávání a podpory pravicové politiky. Vzdělávací projekty CEVRO pomohly a pomáhají politikům při přípravě na jejich působení v aktivní politice. CEVRO se snaží přispívat k podpoře demokracie, ke zlepšení politické kultury a zpřístupnění politiky všem, kteří jsou ochotni převzít odpovědnost. Tradičním projektem, který se uskutečňuje za podpory Konrad-Adenauer-Stiftung, je Liberálně-konzervativní akademie (LKA), jednoroční kurz pro členy a příznivce českých středopravicových politických stran. Zkušenosti s přechodem České republiky k demokracii a úspěchy v politickém vzdělávání předává CEVRO prostřednictvím svých projektů demokratickým silám v mnoha dalších zemích Evropy i v celém světě.
na webových stránkách

Evropské hodnoty Think-tank

Europäische Werte v_1
Je nevládní odborná instituce, která prosazuje a brání principy a hodnoty liberální demokracie. Vizí organizace je svobodná, bezpečná a prosperující Česká republika ve střední Evropě, která je pevnou součástí Západu. Zvláštním úkolem, který si Evropské hodnoty předsevzaly, je hledání a poskytování odpovědí na politiku agresivních režimů, radikalizaci společnosti, šíření autoritářských tendencí a extrémistických ideologií. Think-tank je již od svého založení v roce 2005 politicky nezávislý a není spjat s žádnou politickou stranou. Jádrem činnosti organizace jsou tři strategické programy – Program pro soudržnou společnost, program Kremlin Watch a Vzdělávací program.
na webových stránkách

EUTIS, o.p.s.

EUTIS v_2
Je nezisková organizace založená v roce 2005 s cílem prohlubovat znalosti o Evropské unii. Jedná se především o to, představit výhody EU a rozhodovací procesy evropských institucí žákům, studentům i široké veřejnosti. Za tímto účelem pořádá EUTIS spolu se svými partnery velký počet konferencí, seminářů, diskuzí a letních škol. EUTIS rovněž organizuje pravidelné studijní cesty do Bruselu, kde se účastníci prakticky seznamují s fungováním a organizací Evropské unie.
na webových stránkách

Institut für christlich-demokratische Politik (IKDP)

Logo-IKDP-1
Das Institut für christlich-demokratische Politik (IKDP) wurde im Jahre 2016 gegründet. Ziel ist es, aktuelle sowie langfristige Themen aus der Perspektive der Christdemokratie in den öffentlichen Raum zu bringen und so zum Wohlstand der Tschechischen Republik in einer starken, sicheren und wettbewerbsfähigen Europäischen Union beizutragen. Das IKDP organisiert Konferenzen und Diskussionen für die breite Öffentlichkeit wie auch spezielle Formate für tschechische Abgeordnete und Senatoren gemeinsam mit internationalen Partnern. Zu seinen weiteren Tätigkeiten gehört die Veröffentlichung von Expertenanalysen zu ausgewählten Herausforderungen der tschechischen Gesellschaft und Politik. Der ehemalige sächsische Ministerpräsident Georg Milbradt ist Mitglied im beratenden Internationalen Rat des IKDP.
na webových stránkách

Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity (IIPS)

Internationales Institut für Politikwissenschaft der Masaryk-Universität (IIPS) v_1
Mezinárodní politologický ústav působí v rámci Masarykovy univerzity od roku 1990. Výzkumné aktivity ústavu se koncentrují zejména na Českou republiku a Evropu. Vědecká činnost ústavu je zaměřena na čtyři oblasti: demokracie a demokratizace, evropská politika, mezinárodní bezpečnost a volební studie. Svými aktivitami přispívá MPÚ ke kultivaci a rozvoji politologie, mezinárodních a evropských studií a jejich zprostředkování odborné i širší veřejnosti. Ústav se aktivně podílí na formování těchto oborů tím, že iniciuje a realizuje vlastní výzkumné projekty, pravidelně zveřejňuje výsledky svého výzkumu v periodických i neperiodických publikacích, a dále pořádá množství odborných konferencí, seminářů a přednášek na aktuální společenská témata.
na webových stránkách

Mladí lidovci, z.s.

Mladí lidovci (ML)
Mladí lidovci vznikli roku 2012 jako společenství mladých lidí, usilujících o svůj osobnostní, profesní, sociální, politický a duchovní rozvoj a převzetí odpovědnosti za politickou budoucnost České republiky a Evropy. Těžiště své činnosti vidí v dalším vzdělávání v oblasti křesťansko-konzervativní politiky, s důrazem na hodnoty evropské křesťanské morálky. Členové ML organizují vzdělávací semináře, přednášky, stáže a další aktivity, které přispívají k formovaní osobnosti.
na webových stránkách

Platforma evropské paměti a svědomí(EPMC)

European Platform of Memory and Conscience (EPMC)
EPMC je nezisková nevládní organizace, která byla založena v r. 2011 v Praze s podporou Evropského parlamentu a Rady Evropské unie. V současnosti sdružuje 55 veřejnoprávních a soukromých institucí a organizací z 19 zemí – mezi nimi 13 členských států EU (SE, EE, LT, LV, PL, DE, NL, CZ, SK, HU, SI, RO) a dále z Ukrajiny, Moldávie, Islandu, Albánie, Kanady a USA. Těžištěm činnosti je výzkum, dokumentace, připomínání a zpracování historie totalitních režimů v Evropě ve 20. století. Platforma evropské paměti a svědomí pořádá mezinárodní konference, workshopy a jiné vzdělávací a připomínkové akce, připravuje studijní materiály a každoročně uděluje cenu osobnostem, které se v dnešní době angažují v boji proti totalitě. Důležitou součástí práce EPMC je projekt „JUSTICE 2.0“, který je zaměřený na dosažení spravedlnosti na mezinárodní úrovni a potrestání nepromlčitelných zločinů komunismu. Prostřednictvím svých členů zastupuje platforma více než 200 000 Evropanů a 1,1 miliónů Severoameričanů s evropskými kořeny.
na webových stránkách

TOPAZ, z.s.

TOPAZ
Od svého vzniku v roce 2012 má vzdělávací institut TOPAZ za cíl vést diskuzi o konzervativních idejích s širší stranickou i nestranickou veřejností. Ve spolupráci s nezávislými odborníky jakož i s akademickou sférou hledá odpovědi na aktuální celospolečenské otázky. Pro TOPAZ je rovněž důležitá mezinárodní spolupráce. Hlavními partnery jsou především Kondrad-Adenauer-Stiftung a think tank Evropské lidové strany Wilfried Martens Centre for European Studies. Obsah činnosti institutu spočívá zejména v podpoře svobodné demokratické společnosti, ekologicky a tržně orientovaného hospodářského systému a v principech a hodnotách Evropské unie.
na webových stránkách