Konrad-Adenauer-Stiftung v České republice vybudovala v posledních letech dlouhodobou spolupráci s následujícími nevládními, politickými a veřejnými institucemi.

Asociace pro mezinárodní otázky AMO

AMO - Logo
Asociace pro mezinárodní otázky AMO je nevládní nezisková organizace založená v roce 1997 za účelem výzkumu a vzdělávání v oblasti mezinárodních vztahů. Poskytuje prostor pro vyjadřování a realizaci idejí, myšlenek a projektů sloužících k rozvoji vzdělanosti, porozumění a tolerance mezi lidmi. AMO ročně organizuje přes 100 veřejných i uzavřených akcí. V rámci výzkumných aktivit se Asociace soustředí primárně na českou zahraniční politiku. Výzkumné centrum AMO pravidelně produkuje řadu odborných analýz a publikací a poskytuje komentáře českým i zahraničním médiím. Vzdělávací aktivity AMO se zaměřují na studenty základních, středních i vysokých škol i čerstvé absolventy, největším vzdělávacím projektem Asociace je Pražský studentský summit OSN. Ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung pravidelně publikuje Trendy visegrádských evropských politik.
na webových stránkách

CEVRO, z.s.

CEVRO
Působí již od roku 1999 na poli popularizace liberálně-konzervativních myšlenek, politického vzdělávání a podpory pravicové politiky. Vzdělávací projekty CEVRO pomohly a pomáhají politikům při přípravě na jejich působení v aktivní politice. CEVRO se snaží přispívat k podpoře demokracie, ke zlepšení politické kultury a zpřístupnění politiky všem, kteří jsou ochotni převzít odpovědnost. Tradičním projektem, který se uskutečňuje za podpory Konrad-Adenauer-Stiftung, je Liberálně-konzervativní akademie (LKA), jednoroční kurz pro členy a příznivce českých středopravicových politických stran. Zkušenosti s přechodem České republiky k demokracii a úspěchy v politickém vzdělávání předává CEVRO prostřednictvím svých projektů demokratickým silám v mnoha dalších zemích Evropy i v celém světě.
na webových stránkách

EUTIS, o.p.s.

EUTIS v_2
Je nezisková organizace založená v roce 2005 s cílem prohlubovat znalosti o Evropské unii. Jedná se především o to, představit výhody EU a rozhodovací procesy evropských institucí žákům, studentům i široké veřejnosti. Za tímto účelem pořádá EUTIS spolu se svými partnery velký počet konferencí, seminářů, diskuzí a letních škol. EUTIS rovněž organizuje pravidelné studijní cesty do Bruselu, kde se účastníci prakticky seznamují s fungováním a organizací Evropské unie.
na webových stránkách

Institut pro křesťansko-demokratickou politiku IKDP

IKDP - Logo
Institut pro křesťansko-demokratickou politiku je politický institut blízký KDU-ČSL. Byl založen roku 2015. Jeho cílem je promýšlet a moderně interpretovat hodnoty, na nichž vyrostla evropská společnost, a vnášet do veřejné diskuze nové impulsy z pohledu křesťansko-demokratické politiky. A tak přispívat k vizi dlouhodobě prosperující České republiky v silné, bezpečné a konkurenceschopné Evropě. V rámci své činnosti se IKDP zaměřuje na čtyři tematické okruhy: zelená politika, proevropská politika, rodinná politika a restart Česka. Jednou z hlavních činností IKDP je pořádání konferencí, odborných seminářů, pracovních snídaní a kulatých stolů na vybraná témata, kterých se účastní odborná i laická veřejnost. Stěžejní činností Institutu je také vydávání expertních analýz a odborných prací, které vycházejí z křesťansko-demokratického prostředí, k vybraným výzvám české společnosti a politiky.
na webových stránkách

Institut moderní politiky iSTAR

iSTAR - Logo
Institut moderní politiky iSTAR je politický think tank blízký hnutí Starostové a nezávislí (STAN). Cílem institutu je propojovat politiky a experty za účelem vytváření odborných podkladů a analýz směřujících k definování středové liberální politiky, která je založená na svobodě, lidských právech, rozumných moderních řešeních a principu subsidiarity. Moderní středová politika má být podle iSTARu dynamická, stojící si pevně za tím, co považuje za správné, ale naslouchající a schopná kdykoli podstoupit argumentační souboj. Think tank byl založen roku 2019. Chce vytvářet politiku na základě dlouhodobé vize ve snaze dosáhnout udržitelnosti vysoké kvality života, s důrazem na vzdělanou a solidární společnost, šetrnou k našim přírodním zdrojům a s úctou k národním tradicím, která bude usilovat o úspěšnou budoucnost.
na webových stránkách

Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity (IIPS)

Internationales Institut für Politikwissenschaft der Masaryk-Universität (IIPS) v_1
Mezinárodní politologický ústav působí v rámci Masarykovy univerzity od roku 1990. Výzkumné aktivity ústavu se koncentrují zejména na Českou republiku a Evropu. Vědecká činnost ústavu je zaměřena na čtyři oblasti: demokracie a demokratizace, evropská politika, mezinárodní bezpečnost a volební studie. Svými aktivitami přispívá MPÚ ke kultivaci a rozvoji politologie, mezinárodních a evropských studií a jejich zprostředkování odborné i širší veřejnosti. Ústav se aktivně podílí na formování těchto oborů tím, že iniciuje a realizuje vlastní výzkumné projekty, pravidelně zveřejňuje výsledky svého výzkumu v periodických i neperiodických publikacích, a dále pořádá množství odborných konferencí, seminářů a přednášek na aktuální společenská témata.
na webových stránkách

Jagello 2000

Jagello - Logo
Jagello 2000 je hlavním českým subjektem veřejné diplomacie v oblasti bezpečnostní politiky a členství České republiky v Severoatlantické alianci. Podílí se také na projektech zaměřených na Evropskou unii. Hlavním cílem sdružení je zvyšování informovanosti laické i odborné veřejnosti o bezpečnostní politice a transatlantických vztazích. Každoročně pořádá největší evropskou bezpečnostní přehlídku Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky. Provozuje informační portál natoaktual.cz a Informační centrum o NATO v Praze. V listopadu 2003 bylo sdružení Jagello 2000 zvoleno zástupcem České republiky v Atlantic Treaty Association. Při příležitosti 15. výročí vstupu ČR do NATO se v roce 2014 uskutečnila první národní konference "Naše bezpečnost není samozřejmost", která se od té doby koná každoročně.
na webových stránkách

Mladí lidovci

Mladí lidovci - Logo
Mladí lidovci jsou mládežnickou organizací KDU-ČSL. Jsou členem YEPP - mládežnické organizace Evropské lidové strany. Vznikli roku 2012 jako společenství mladých lidí, usilujících o svůj osobnostní, profesní, sociální, politický a duchovní rozvoj a převzetí odpovědnosti za politickou budoucnost České republiky a Evropy. Hlavní činnost mají ve vzdělávání v oblasti křesťansko-demokratické politiky. Organizují a zprostředkovávají vzdělávací akce, přednášky, semináře, stáže a další aktivity pro své členy. Organizace je určena všem mladým lidem do 35 let, kteří se chtějí aktivně zasazovat o lepší budoucnost a politicky se angažovat.
na webových stránkách

Mladí starostové a nezávislí mSTAN

mSTAN - Logo
Mladí starostové a nezávislí mSTAN jsou mládežnickou organizací hnutí Starostové a nezávislí (STAN). Organizace sdružuje mladé lidi, kteří se ztotožňují s liberálně konzervativními hodnotami. mSTAN usiluje o kultivaci politického prostředí a zasazuje se o zapojování mladých do veřejného života v rámci hnutí STAN. Jeho cílem je zaměřovat se na lokální politiku a tíživá témata v jednotlivých krajích Česka. Pořádá konference, semináře a vzdělávací akce. Mezi jeho další prioritní oblasti se řadí zprostředkování setkání a debat s politiky, s čímž úzce souvisí zajišťování stáží v institucích politického systému.
na webových stránkách

Sdružení Ackermann-Gemeinde

SAG - Logo
Sdružení Ackermann-Gemeinde (SAG) vzniklo roku 1999 v České republice. Navazuje na působení německého spolku působícího od roku 1946 nejdříve ve SRN a později i v Československu - Ackermann-Gemeinde se sídlem v Mnichově. SAG se hlásí k morálnímu odkazu tohoto spolku a věnuje se česko-německému smíření a porozumění. Název Ackermann-Gemeinde je odvozen od literárního díla ze 14. století "Ackermann aus Böhmen" (Oráč z Čech). SAG vzdělává své spolupracovníky v oblasti mravní, náboženské, kulturní, sociální a občanské. Spolek vytváří podmínky k setkání a dialogu, pořádá konference, přednášky či odborné semináře, vydává publikace a pracuje s mládeží.
na webových stránkách

TOPAZ

TOPAZ - Logo
TOPAZ je politický think-tank a vzdělávací institut blízký straně TOP 09. Byl založen roku 2012. Jeho posláním je vést diskuzi o konzervativních idejích s širší stranickou i nestranickou veřejností. Ve spolupráci s nezávislými odborníky jakož i s akademickou sférou hledá odpovědi na aktuální celospolečenské otázky. Dále připravuje analytické a koncepční dokumenty zkoumající konkrétní problémy a navrhující možná řešení. Pro TOPAZ je rovněž důležitá mezinárodní spolupráce. Jeho hlavními partnery jsou především Konrad-Adenauer-Stiftung a think-tank Evropské lidové strany Wilfried Martens Centre for European Studies. Obsah činnosti TOPAZu spočívá zejména v podpoře svobodné demokratické společnosti, ekologicky a tržně orientovaného hospodářského systému a principů a hodnot Evropské unie. TOPAZ pořádá konference, semináře a diskuse mezi členy strany TOP 09 a širokou veřejností.
na webových stránkách

Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty

BC Evropské hodnoty - Logo
Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty je nevládní odborná instituce, která prosazuje a brání principy a hodnoty liberální demokracie. Vizí organizace je svobodná, bezpečná a prosperující Česká republika ve střední Evropě, která je pevnou součástí Západu. Zvláštním úkolem, který si Evropské hodnoty předsevzaly, je hledání a poskytování odpovědí na politiku agresivních režimů, radikalizaci společnosti, šíření autoritářských tendencí a extrémistických ideologií. Organizace je již od svého založení v roce 2005 politicky nezávislá a není spjata s žádnou politickou stranou. Jádrem její činnosti je několik strategických programů - například program Kremlin Watch, program Red Watch a program bezpečnostních akademií.
na webových stránkách