Příspěvky k akcím

Partnerský seminář ve Velkých Bílovicích

od Milan Šimůnek
Ve dnech 26. až 27. září 2014 uspořádala Konrad-Adenauer-Stiftung ve Velkých Bílovicích již tradiční výroční seminář pro svoje nejdůležitější partnerské organizace v České republice a Slovenské republice.

Během tohoto dvoudenního setkání představil ředitel českého a slovenského zastoupení KAS Dr. Werner Böhler plánovaná témata a projekty pro nadcházející rok. V centru pozornosti zůstanou otázky evropské integrace, rodinná politika, politické vzdělávání nebo právní stát a jeho efektivní veřejná správa. V roce 2015 se KAS hodlá také intenzivněji věnovat sociálně-tržnímu hospodářství a šíření jeho základních principů.

Zajímavou diskuzi podnítil svým příspěvkem „Sociálně-tržní hospodářství – německá cesta z krize“ člen spolkového předsednictva MIT (Hospodářské sdružení CDU/CSU pro malé a střední podniky, Berlín) Matthias Klein. Ve svém projevu věnoval pozornost hospodářské krizi z roku 2008, která v mnoha evropských zemích vedla k oslabení konjunktury. Hlavní příčinou hospodářské krize byla podle Kleina chybějící regulace bankovního sektoru a konstrukční chyby Evropské měnové unie. Řešení se nabízí v sociálně-tržním hospodářství stejně jako ve vytvoření spolehlivého pořádkového rámce a stabilního státu se silnou konkurenceschopností.

Dalším neméně významným cílem zůstává do budoucnosti motivovat veřejnost, aby se aktivně podílela na dalším prohlubování demokracie, zejména formou uplatňování volebního práva a účastí na rozmanitých politických debatách, vzdělávacích projektech nebo členství v politických stranách. Nízká volební účast občanů při posledních volbách do Evropského parlamentu ukazuje, jak důležité je urychlit práci na poli politického vzdělávání. Demokracie může fungovat a rozšiřovat svou působnost jen v případě, bude-li veřejnost brát vážně volební právo a pokládat ho za základní nástroj formování politiky země. Z tohoto důvodu mají pro KAS zásadní význam partnerství s různými veřejnými institucemi, neziskovými a nevládními organizacemi, ale stejně tak i s politickými stranami.

Partneři představili své úspěšné projekty, které mohly být v uplynulém roce uskutečněny právě díky podpoře KAS. Jednalo se především o práci v oblasti politického vzdělávání. Přednášející, jako například vedoucí Centra občanského vzdělávání Ondřej Horák, zástupce Centra pro evropskou politiku, Adam Liberčan nebo Eduard Filo ze Sdružení křesťanských společenství mládeže nechali přítomné nahlédnout do již úspěšně zrealizovaných projektů.

V poslední části semináře proběhla diskuze s bývalou moderátorkou České televize Pavlínou Kvapilovou a bývalým generálním ředitelem Slovenské televize Richardem Rybníčkem o roli veřejnoprávních médií ve společnosti. Na základě vzrůstající bulvarizace médií vyvstává otázka kvality a nezávislosti informací, které jsou médii zprostředkovávány. Na toto téma navázala debata o dobrovolnosti či povinnosti placení koncesionářských poplatků. V této souvislosti byla srovnána česká a slovenská veřejnoprávní televize.

Na závěr diskuze o veřejnoprávních médiích byla důrazně připomenuta nutnost jejich nezávislosti na soukromých či politických vlivech. Jen tak může být totiž garantována svoboda projevu, objektivní zprostředkování informací a kontrola všech složek státní moci.

Sdílet