Příspěvky k akcím

Regionální politika a udržitelný rozvoj Evropské unie

ve spolupráci s VŠERS

Ve dnech 21.3.-22.3. 2013 proběhla v Českých Budějovicích mezinárodní vědecká konference na téma „Udržitelný rozvoj IV. - Regionální politika a udržitelný rozvoj Evropské unie v programovacím období 2007-2013 a perspektivy rozvoje 2014-2020“, kterou uspořádala Vysoká škola evropských a regionálních studií v Českých Budějovicích ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung Prag, Jihočeským krajem a statutárním městem České Budějovice.

Konference navázala na předchozí úspěšné konference týkající se problematiky udržitelného rozvoje, které každý rok reflektovaly aktuální problémy v evropském prostoru. V roce 2010 byla konference zaměřena na „Udržitelný rozvoj v evropských regionech“, v roce 2011 pak byla řešena problematika „Udržitelného rozvoje v podmínkách ekonomické krize" a v roce 2012 se organizátoři zaměřili na "Udržitelný rozvoj III. – Funkce moderního evropského státu: rozkvět nebo úpadek ve prospěch soukromého sektoru?“. Primárním cílem konference v roce 2013 bylo zhodnocení udržitelného rozvoje v současném programovacím období 2007-2013 a perspektivy rozvoje EU v letech 2014-2020. Tyto aspekty byly hodnoceny nejen z hlediska socioekonomického, ale i bezpečnostního, politologického a vzdělávacího. Konference se zúčastnilo kromě širší laické i odborné veřejnosti více než 100 aktivních účastníků nejen z České republiky, ale i Slovenska, Rakouska, Německa, Polska, Ruska a Ukrajiny. Z těch nejvýznamnějších lze jmenovat například paní profesorku Ursulu Männle (CSU), poslankyni Zemského sněmu v Bavorsku (Bayerischer Landtag), předsedkyni Výboru pro spolkové a evropské záležitosti Zemského sněmu v Bavorsku, členku a zpravodajku Výboru regionů Evropské unie nebo Josefa Rückla, dolnobavorského policejního prezidenta.

Plenární zasedání konference zahájil rektor Vysoké školy evropských a regionálních studií doc. Dr. Mgr. Lubomír Pána, Ph.D. Následně přivítal účastníky i zástupce Konrad-Adenauer Stiftung pan Dr. Werner Böhler, ředitel Konrad-Adenauer-Stiftung Prag, který ve svém příspěvku promluvil o cílech a zásadách fungování KAS. Zdůraznil základní principy Konrad-Adenauer-Stiftung, které vycházejí z pojetí svobody, zachování právního státu a principů solidarity a subsidiarity. Za velmi důležité považuje ředitel KAS účast na politickém dialogu. V souvislosti s konferencí VŠERS poukázal na základní otázky evropské regionální a strukturální politiky. Cílem hospodářské politiky je podle Dr. Böhlera zmírnění a vyrovnání sociálních rozdílů v evropských regionech při zachování historické a kulturní rozmanitosti Evropy. Udržitelnost rozvoje vidí v podpoře těch regionů, které potřebují největší pomoc, především 12 nových členských států Evropské unie. Stávající hluboké rozdíly mezi členskými státy nepřispívají k jednotné síle vnitřního evropského trhu a negativně ovlivňují konkurenceschopnost Evropy. Dr. Böhler nastínil přehled investovaných evropských finančních prostředků do evropských regionů za posledních 7 let. Nejvíce bylo investováno do projektů infrastruktury, jejíž projekty sledují udržitelný rozvoj v podporovaných regionech. Velmi důležitá je podle Dr. Böhlera podpora inovací, rozvoj výrobních metod, ochrana životního prostředí a v neposlední řadě zlepšování vzdělávacích a kvalifikačních úrovní. Dr. Böhler podtrhl nutnost informovanosti v této problematice, k čemuž přispívá i pořádání konferencí na regionálních úrovních.

Poslankyně Zemského sněmu v Bavorsku a předsedkyně Výboru pro spolkové a evropské záležitosti Zemského sněmu v Bavorsku prof. Ursula Männle promluvila na téma Evropská regionální politika. Zde krátce připomněla dějiny kohezní politiky, vytvoření generálního ředitelství regionální politiky a nastínila víceleté strategické programové plánování. Dále vyhodnotila programové období 2007-2013, z právního hlediska popsala směrnice evropských fondů pro regionální rozvoj a zmínila se o nutnosti sledování nových cílů, nutnosti regionální konkurenceschopnosti a zaměstnanosti. V neposlední řadě zdůraznila důležitost evropské spolupráce na teritoriální úrovni. Prof. Männle představila i tři nové regionálně-politické projekty určené k podpoře členských států a regionů:

JASPERS (Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions),

JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises),

JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas).

Ohledně budoucí vize představila v souvislosti se strategií Evropa 2020 pět základních oblastí, které by měly být rozpracovány. Týkají se především zaměstnanosti, inovačních technologií, změny klimatu, vzdělávání a chudoby v dnešní společnosti.

Policejní prezident Dolního Bavorska Josef Rückl promluvil na téma Bezpečnostní situace v bavorsko-českém příhraničí. Mluvil nejen o rozvoji zabezpečení bavorsko-českého příhraničního území, ale také o zintenzivnění spolupráce na národní a mezinárodní úrovni. Komentoval spolupráci policie v příhraničních regionech, dále i nutnost vzájemné výměny informací a koordinaci jejich činností. Pro další období z toho vyplývá potřeba oboustranné spolupráce a účinného potírání kriminality včetně prevence.

I v rámci multidisciplinárního pohledu dalších účastníků konference z řad politologů, ekonomů, bezpečnostních a jiných odborníků došlo nejen ke zhodnocení současného stavu a budoucích perspektiv EU, ale i k diskuzi ohledně problematiky demokracie a společenských hodnot v evropském prostoru či ekonomicky tržního a ekologického orientovaného hospodářského systému, integrovaného do struktur společného vnitřního trhu EU.

Sdílet