Příspěvky k akcím

XV. Štiřínské rozhovory

Tradiční konference

V úterý 23. dubna 2013 se uskutečnil již XV. ročník mezinárodní konference „Štiřínské rozhovory“, kterou tradičně uspořádala Konrad-Adenauer-Stiftung Praha ve spolupráci s Česko-německou obchodní a průmyslovou komorou, letos poprvé rovněž s podporou Bavorského ministerstva průmyslu, infrastruktury, dopravy a technologií. Tohoto diskuzního fóra s tématem „Inovací a kreativitou ke konkurenceschopnosti“ se zúčastnila početná řada akademiků, žurnalistů, manažerů významných hospodářských firem a zástupců státních institucí.

Účastníky konference na začátku pozdravili Dr. Werner Böhler, ředitel Konrad-Adenauer-Stiftung v Praze a Bernard Bauer, člen představenstva Česko-německé obchodní a průmyslové komory.

Úvodní přednášky přednesly 1. místopředsedkyně Rady vlády ČR pro vědu, výzkum a inovace PhDr. Miroslava Kopicová a předsedkyně Zemské odborné komise Sasko pro podporu inovací a transfer technologií Doc. Dr.-Ing. habil. Heidrun Steinbach se zaměřením na reformy v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Miroslava Kopicová poukázala ve svém příspěvku zejména na význam propojení výzkumu a inovací se vzděláním. Právě na úrovni vzdělání závisí mezinárodní konkurenceschopnost; podpora internacionalizace výzkumu je rovněž nezbytným faktorem. Heidrun Steinbach přiblížila ve svém vystoupení problematiku průmyslového výzkumu ve spolkové zemi Sasko. Sasko rovněž navázalo a udržuje důležité vztahy s výzkumnými centry v České republice. Paní Steinbach ve své prezentaci poukázala na razantní a úspěšný vývoj výzkumné činnosti v Sasku a zdůraznila fakt, že „ jedno Euro investované do výzkumu přináší 10,1 Euro průmyslového výkonu…“.

V první části konference vystoupili zástupci státních institucí na téma „Struktury a priority výzkumu, financování a efektivita mezinárodní a evropské podpory inovací“. Účastník z Německa, Dipl.-Ing. Thomas Heller, klastrový manažer Niederbayern/Oberpfalz Cluster Mechatronik & Automation e.V., prezentoval posluchačům zajímavý koncept, cíle a význam bavorské „klastrové ofenzívy“. Další referenti, hlavní poradce předsedy vlády ČR pro vědu Prof. Ing. Rudolf Haňka, MA, Ph.D., FRSS, FEng a předsedkyně Technologické agentury ČR Ing. Rut Bízková zdůraznili nutnost zavedení tématu vědy již na základních školách, stejně tak jako význam úzkého propojení praxe a výzkumu. Podle Rut Bízkové by měla být spolupráce státu a podniků nadřazena individuálním zájmům.

V druhé části diskutovali zástupci privátní sféry. Mgr. Arnošt Marks, PhD. (analytik Strategie o.s.) se vyjádřil k profesionalizaci státní správy a poukázal na absenci potřebného zákona o úřednících. Podle vyjádření dalšího hostujícího řečníka z Německa Johannese Heideckera, předsedy představenstva Technologické iniciativy Plzeň z.s.p.o., je úlohou státu vytvářet podnikům atraktivní podmínky pro jejich činnost. V opačném případě hrozí odchod vysoce kvalifikovaných sil do zahraničí. Generální ředitel Siemens s.r.o. Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA. Zdůraznil závislost výzkumu a inovací. Stát má napomáhat úspěšnému převádění výsledků základního a aplikovaného výzkumu do podnikové praxe. Podle něj však samotné státní subvence novým vynálezům nepomohou. Podniky musí být samy schopné přicházet s impulsy pro nové inovace.

Z průběhu diskuze účastníků konference s přednášejícími vzešla i řada zajímavých a podnětných námětů z řad publika. Např. požadavek, aby české zastupitelské úřady v zahraničí sehrávaly mnohem výraznější roli v oblasti mezinárodní spolupráce na výzkumu a inovacích.

Sdílet

Pohled do Salmova sálu v průběhu konference DTIHK
1. část konference (zleva) - PhDr. Miroslava Kopicová, Ing. Petr Šimůnek(moderátor) a Doc. Dr.-Ing. habil. Heidrun Steinbach DTIHK
2. část konference (zleva) - Mgr. Arnošt Marks,PhD., Johannes Heideker, Ing. Petr Šimůnek(moderátor), Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA a Dr. Wolfram Motz DTIHK
Závěrečné shrnutí konference - Doc. Dr.-Ing. habil. Heidrun Steinbach DTIHK