Einzeltitel

Иргэний танхим – Иргэдийн оролцоо

Иргэдийн оролцоог идэвхижүүлэх нь

Иргэний танхим – Иргэдийн оролцоо гарын авлагыг Иргэний танхимын үйл ажиллагаанд тулгуурлан орон нутгийн шийдвэр гаргах үйл явцад иргэдийн оролцоог дээшлүүлэх зорилгоор Конрад-Аденауэр-Сангаас санхүүжүүлж Сонгогчдын Боловсрол Төв ТББ-аас боловсруулснаар хэвлэгдэн гарлаа.

Дэлхийн улс орнуудад сүүлийн жилүүдэд шууд ардчилал – иргэдийн оролцоог хэрэгжүүлэх олон хэлбэр арга хэрэгслүүд бий болсоор байна. Үүний нэгэн хэлбэр болох Иргэний оролцоог идэвхижүүлэх гэсэн ойлголтын талаар цогц мэдээлэл, тайлбаруудыг багтаасан тус гарын авлага нь бүх шатны шийдвэр гаргагчид, энэ чиглэлийн судлаачид болон иргэдэд хэрэг болно хэмээн найдаж байна.