Einzeltitel

Компанийн нийгмийн хариуцлага ба Тогтвортой Хөгжлийн Зорилтууд

Тулгарч буй бэрхшээлүүд ба хэтийн чиг хандлага

Конрад-Аденауэр-Сан болон Компанийн Засаглалын Хөгжлийн Төв Монголын компаниудын нийгмийн хариуцлагын (КНХ) өнөөгийн түвшин мөн “Tогтвортой Хөгжлийн Зорилтуудад” манай улсын компаниуд ямар оролцоотой байж болохыг тодорхойлох зорилготой "КНХ ба Тогтвортой Хөгжлийн Зорилтууд" судалгааны ажлыг хамтран хэрэгжүүллээ. Судалгаанд нийт 49 компани, 5 бизнесийн холбоо, 5 ТББ хамрагдаж, тэд КНХ болон “Тогтвортой Хөгжлийн Зорилтууд”-ыг юу гэж үзэж, ойлгодгийг гаргаж ирэх явдал байсан. Та доорх ажлаас судалгааны үр дүнтэй танилцахаас гадна олон улсад КНХ-ыг хэрхэн үздэг талаар мэдээлэл авах боломжтой.