Einzeltitel

МЭРГЭЖЛИЙН СЭТГҮҮЛ ЗҮЙН ГАРЫН АВЛАГА

НАЙРУУЛГА ЗҮЙ

Ардчилсан нийгэмд чөлөөт, хараат бус хэвлэл мэдээлэл нь иргэдийн үзэл бодол төлөвших, иргэд үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх, нийгэмд олон ургалч үзэл төлөвших, улс төрийн болон захиргааны бүхий л түвшинд шийдвэр гаргахад оролцох, хяналт тавих, гаргасан шийдвэрийг олон нийтэд хүргэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөө, ялангуяа хэвлэлийн эрх чөлөө нь ардчилсан нийгмийн салшгүй нэг хэсэг.

Конрад-Адеүнауэр-Сан болон Хэвлэлийн Хүрээлэн хамтран сэтгүүл зүйн тэтгэлэгт хөтөлбөр хэрэгжүүлэн 2017 оны төгсөлтөө хийгээд байгаа бөгөөд мэргэжлийн сэтгүүл зүйг хөгжүүлэх зорилгын хүрээнд сэтгүүлчдэд зориулсан "Найруулга зүй" номыг хэвлэн нийтүүллээ.