KAS

կազմակերպչական լումա, ջանք

Jihadist Terrorism in Europe

Հյուրատետր Nauel Semaan

A Study Series about the Jihadist Terrorism Threat

While the EU is facing many urgent conflicts, the threat of jihadi terrorism remains ongoing and must not be neglected. The autumn of 2020 – and with it the attacks in the suburbs of Paris, Vienna, and Dresden – have clearly shown that terrorism can still find its way to Europe. Since then, the takeover of power by the Taliban in Afghanistan has posed a new challenge for governments and counter-terrorism institutions.
Bitte klicken Sie hier, um die Inhalte anzuzeigen.
Oder passen Sie Ihre Cookie-Einstellungen unter Datenschutz an.

Speaker: Dr. Christiane Höhn | Principal Advisor to the EU Counter-Terrorism Coordinator Council of the European Union; Dr. Guido Steinberg | Expert in Islamic Studies Researcher at German Institute for International and Security Affairs (SWP) in Berlin; Guy Van Vlierden | Journalist at Belgium newspaper 'Het Laatste Nieuws' Pieter Van Ostaeyen | PhD applicant at the University of Leuven researching the ideology of The Islamic State; Dr. Cynthia Salloum | Faculty Advisor and Researcher at the NATO Defense College; Raffaello Pantucci | Senior Associate Fellow of RUSI

But why did this series of attacks occur when it did? What has changed since the military defeat of the Islamic State in 2017? And what does this say about the security situation of individual European countries and the Union as a whole?

To answer these and further questions, the Konrad-Adenauer-Stiftung started the study series “Jihadist Terrorism in Europe” in which renowned experts analyze the jihadi terrorist scene in Austria, Belgium, Germany, France and the United Kingdom. They discuss not only past terrorist attacks and offenders, but also look into the counter-terrorism strategies of each country and the political context of each state. The authors establish a current threat picture of each country and make policy recommendations to prevent future attacks.

On March 30, 2022, the authors – Dr. Guido Steinberg, Guy Van Vlierden, Pieter Van Ostaeyen, Dr. Cynthia Salloum and Raffaello Pantucci – came together online to present their studies and put their findings into a European context. Dr. Christiane Höhn, Principal Advisor to the EU Counter-Terrorism Coordinator of the Council of the European Union, moderated the discussion. They identified similarities and differences between the situations in their countries. The experts agreed that while information sharing was an important responsibility of the EU, the national governments are still the main actors when it comes to counter-terrorism measures.

Please find the complete recording of the discussion here.

բաժնետոմս

Einzeltitel
KAS/yellow too, Pasiek Horntrich GbR
August 11, 2021
Mehr erfahren
Einzeltitel
yellow too, Pasiek Horntrich GbR
December 18, 2021
Mehr erfahren
Einzeltitel
yellow too, Pasiek Horntrich GbR
July 14, 2022
Mehr erfahren
Einzeltitel
KAS/yellow too, Pasiek Horntrich GbR
March 25, 2021
Mehr erfahren

Այս շարքի մասին

«Քոնրադ Ադենաուեր» հիմնադրամը, նրա կրթական մեխանիզմները, կրթական կենտրոնները և արտասահմանյան գրասենյակները տարեկան առաջարկում են տարբեր փոփոխվող թեմաների շուրջ հազարավոր միջոցառումներ: Ընտրված կոնֆերանսների, իրադարձությունների, սիմպոզիումների և այլնի վերաբերյալ մենք հաղորդում ենք հրատապ և հատուկ Ձեզ համար www.kas.de կայքով:Այստեղ Դուք կգտնեք ամփոփիչ բովանդակության կողքին նաև լրացուցիչ նյութեր , ինչպիսին են նկարներ, ելույթների տեքստեր, տեսաֆիլմեր կամ ձայնագրություններ: