Inne publikacje

Chrześcijaństwo - Świat - Polityka

Zeszyty Społecznej Myśli Kościoła

Kwartalnik poświęcony istotnym zagadnieniom społecznej myśli chrześcijańskiej. Zeszyt trzeci „Żydowski wymiar chrześcijaństwa”

Tematem przewodnim trzeciego numeru „Chrześcijaństwo-Świat-Polityka„ uczyniliśmy kwestię społeczno-politycznych i kulturowych konsekwencji wewnętrznego związku chrześcijaństwa i judaizmu. Sprawa ta wydaje się szczególnie istotna z co najmniej dwóch przyczyn. Po pierwsze, w Kościele wciąż obecny jest deficyt świadomości znaczenia tego związku, częste są jeszcze tendencje do dewaloryzacji znaczenia religii Starego Testamentu. Tymczasem, Stary – lub mówiąc lepiej Pierwszy - Testament jest, jak podkreślał kard. Koenig, nie tyle przygotowaniem, ile „warunkiem wstępnym, podstawą chrześcijaństwa”. W konsekwencji, nie sposób właściwie zrozumieć Nowego Przymierza bez Starego. Po drugie, uświadomienie sobie w całej rozciągłości „żydowskiego wymiaru chrześcijaństwa” pozwala z innej perspektywy spojrzeć na rozmaite problemy naszego współczesnego przeżywania wiary chrześcijańskiej, w tym na rozmaite formy instrumentalizacji religii.

W swoim artykule „Żydowski wymiar chrześcijaństwa” prof. Jan Grosfeld wychodząc od naszkicowania różnych form, nie zawsze celowego, fałszowania chrześcijańskiego orędzia w przestrzeni publicznej, wskazuje, iż właśnie świadomość ścisłego pokrewieństwa żydowskiej tradycji religijnej i chrześcijaństwa stanowi pewne zabezpieczenie chrześcijaństwa przed instrumentalizacją. Ukazując odmienność wyrosłego z judaizmu chrześcijaństwa od religii pogańskich, jak również islamu, pomaga dostrzec w jakim sensie „chrześcijaństwo jest owocem Starego Testamentu” (kard. J.M. Lustiger), stawiając przy tym tezę, iż odkrycie żydowskich korzeni chrześcijaństwa jest fundamentalnym warunkiem na drodze realizacji jedności chrześcijan.

W tym numerze naszego kwartalnika znajdą Państwo również krótsze teksty autorstwa prof. Antoniego Kamińskiego i ks. prof. Piotra Mazurkiewicza. Są one kontynuacją podjętego w poprzednim numerze wątku dotyczącego znaczenia chrześcijaństwa dla procesów kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Publikując te teksty pragniemy choćby częściowo udostępnić Państwu intelektualne owoce panelu, na którym dyskutowany był przewodni temat poprzedniego numeru.

podziel się