Działalność Fundacji Konrada Adenauera w Polsce opiera się o współpracę z instytucjami partnerskimi, którymi są organizacje pozarządowe, think-tanki i uniwersytety, realizujące projekty zbieżne z celami działalności Fundacji, czyli służące rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego, szerzeniu wiedzy o Unii Europejskiej i wspieraniu współpracy polsko-niemieckiej. Do wieloletnich i bliskich partnerów Fundacji należą:

Polska Fundacja im. Roberta Schumana

logo Schuman pl
Polska Fundacja im. Roberta Schumana jest organizacją pozarządową i ponadpartyjną. Jej celem jest mobilizowanie obywateli do angażowania się w proces jednoczenia Europy. Imię Roberta Schumana zostało wybrane przez Fundatorów, m. in. Tadeusza Mazowieckiego i Piotra Nowina-Konopkę, jako nawiązanie do polityki francusko-niemieckiej lat pięćdziesiątych, modelu pojednania zwróconego w przyszłość i nastawionego na budowanie wspólnej Europy. PFRS prowadzi programy, które uczą wykorzystania szans, jakie daje Polsce członkostwo w UE. Fundacja współpracuje z wieloma środowiskami w Unii i poza nią, by lepiej poznać i respektować wspólne wartości demokratyczne.
do strony internetowej

Instytut Spraw Publicznych

kolor_PL
Instytut Spraw Publicznych jest pozarządową i niezależną placówką badawczą i doradczą. ISP powstał w 1995 roku w celu zapewnienia zaplecza naukowego i intelektualnego dla modernizacji kraju i toczących się w Polsce debat. Instytut prowadzi badania, przygotowuje ekspertyzy i rekomendacje dotyczące podstawowych kwestii życia publicznego oraz realizuje projekty z zakresu polityki europejskiej, wschodniej, edukacyjnej, społecznej i migracyjnej. Fundacja Konrada Adenauera współpracuje z ISP od początku jego działalności, koncentrując się w ostatnich latach na sprawach polsko-niemieckich. Największym wspólnym projektem jest studium badawcze "Barometr Polska-Niemcy", w którym jego autorka, dr Agnieszka Łada, na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat analizuje wzajemne postrzeganie się Polaków i Niemców.
do strony internetowej

Instytut Studiów Strategicznych

logo_iss-neu
Instytut Studiów Strategicznych jest specjalistyczną placówką ekspercką i badawczą, która została założona w 1993 roku przez Uniwersytet Jagielloński i Akademię Ekonomiczną w Krakowie. Miał wówczas za zadanie ułatwiać komunikację między ekspertami a elitami politycznymi różnych opcji politycznych. oraz stworzenie forum wymiany poglądów z politykami i ekspertami z zagranicy. Obecnie obszarem działalności Instytutu są stosunki międzynarodowe ze szczególnym uwzględnieniem integracji Polski z Unią Europejską, problematyki bezpieczeństwa europejskiego, polskiej polityki wschodniej oraz polityki regionalnej w Europie Środkowej. FKA organizuje z Instytutem wspólne konferencje na temat polityki bezpieczeństwa Unii Europejskiej i NATO.
do strony internetowej

Centrum Stosunków Międzynarodowych

logo cam
Fundacja Centrum Stosunków Międzynarodowych jest niezależnym, pozarządowym think tankiem, zajmującym się problemami polityki międzynarodowej oraz polityką zagraniczną i europejską Polski. CSM szczególny nacisk kładło na problematykę NATO i bezpieczeństwa międzynarodowego, różnych aspektów integracji europejskiej oraz funkcjonowania Polski w UE, stosunków transatlantyckich, szeroko pojętej polityki wschodniej, migracji, polityki klimatycznej i energetycznej, bilateralnych i multilateralnych kierunków polskiej polityki zagranicznej. Fundacja wydaje publikacje, organizuje konferencje i spotkania, uczestniczy w międzynarodowych projektach we współpracy z podobnymi instytucjami w wielu krajach. Tworzy forum debaty i wymiany idei w sprawach polityki zagranicznej, relacji między państwami oraz wyzwań globalnego świata. Działalność CSM jest adresowana przede wszystkim do samorządowców i przedsiębiorców, a także administracji centralnej, polityków, dyplomatów, politologów i mediów. W badaniu The Leading Public Policy Research Organizations In The World, prowadzonym przez Uniwersytet Pensylwanii, CSM uznany został za jedną z najlepszych organizacji tego typu w Europie Środkowo-Wschodniej. CSM prowadzi działalność badawczą, informacyjną i edukacyjną. Współpraca z FKA trwa nieprzerwanie od 1996 r., czyli od początku istnienia Centrum.
do strony internetowej

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

LOGO_fkp_neu
Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego jest think tankiem specjalizującym się w polityce zagranicznej i bezpieczeństwie międzynarodowym. Głównym obszarem aktywności Fundacji Pułaskiego są analizy dotyczące wydarzeń międzynarodowych, zawierające rekomendacje i rozwiązania dla decydentów rządowych i sektora prywatnego. Przedmiotem zainteresowania Fundacji są przede wszystkim: bezpieczeństwo, zarówno w rozumieniu tradycyjnym jak i w jego pozamilitarnych wymiarach, a także przemiany polityczne oraz procesy ekonomiczne i społeczne, mogące mieć konsekwencje dla Polski i Unii Europejskiej. Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego jest laureatem nagrody “Think Tank Awards 2017” w kategorii „Best EU International Affairs think tank”, przyznawaną przez brytyjski magazyn “Prospect”. Fundacja Pułaskiego posiada status organizacji partnerskiej Rady Europy. Fundacja Konrada Adenauera jest partnerem organizowanej corocznie konferencji Warsaw Security Forum, będącej platformą dialogu o polityce bezpieczeństwa pomiędzy Unią Europejską, NATO i Rosją.
do strony internetowej

Europejska Akademia Dyplomacji

Logo EAD pl
Europejska Akademia Dyplomacji (EAD) to pierwsza w Europie pozarządowa akademia dyplomatyczna, której misją jest kształcenie, doskonalenie i inspirowanie nowego pokolenia liderów środowisk międzynarodowych.Od czasu powstania EAD w 2004 roku ponad 5000 absolwentów z 95 krajów brało udział w programch dyplomatycznych, szkoleniach kompetencyjnych oraz seminariach eksperckich. Uczestnikami są przyszli dyplomaci, liderzy polityczni i społecznych, przedstawicieli środowisk pozarządowych i biznesowych oraz młodzi absolwenci wkraczający w karierę zawodową. Absolwenci projektów tworzą niezwykłą sieć kontaktów, niezbędnych do podejmowania działań na rzecz dialogu międzynarodowego oraz wyzwań stojących przed współczesnym światem. Fundacja Konrada Adenauera współpracuje z Akademią od początku jej istnienia przy organizowaniu Akademii Młodych Dyplomatów i Europejskich Warsztatów Dyplomacji.
do strony internetowej

Instytut Zachodni

IZ
Instytut Zachodni jest czołowym ośrodkiem naukowym, analitycznym i edukacyjnym w obszarze tematycznym Polska – Niemcy – Europa. Przekazuje wiedzę o procesach zachodzących za polską granicą zachodnią i o stosunkach polsko-niemieckich interesariuszom polskim oraz wprowadza do obiegu międzynarodowego interpretację tych procesów wpływając na kształtowanie polskiej polityki zagranicznej, Działa na polu nauki i edukacji politycznej, z poszanowaniem wolności badań naukowych, w duchu tolerancji i dialogu.
do strony internetowej

Fundacja Szkoła Liderów

Fundacja Szkoła Liderów
Szkoła Liderów specjalizuje się w projektach na rzecz nowoczesnego i opartego na wartościach przywództwa, takich jak odpowiedzialność za innych, zaufanie i współpraca, czy poszanowanie demokracji. Wychodząc z założenia, że to właśnie osoby o zdolnościach przywódczych, pociągając za sobą innych, są motorem zmian, organizuje seminaria i warsztaty dla liderów różnych obszarów życia publicznego: organizacji pozarządowych, instytucji samorządu terytorialnego oraz partii i organizacji politycznych. Konsekwentnie łączy w ramach projektów osoby z różnych opcji politycznych i społecznych. Konfrontacja z innym punktem widzenia jest jednym z podstawowych narzędzi Szkoły do budowania z jednej strony kultury dyskusji opartej na szacunku, z drugiej świadomości własnego systemu wartości i wywodzącej się z niego tożsamości. Dla wielu Absolwentów udział w projektach Szkoły staje się punktem zwrotnym w ich karierach w życiu publicznym. Wśród ponad 4000 absolwentów znajduje się wielu parlamentarzystów, europoarlamentarzystów, członków rządów, samorządów, liderów organizacji i inicjatyw społecznych, działających w ponad 40 krajach na świecie. Fundacja Adenauera wspiera od lat 90. Szkołę Liderów Politycznych.
do strony internetowej

Warsztaty Innowacji Społecznej

WIS logo internet
Warsztaty Innowacji Spłecznej tworzą osoby doświadczone w prowadzeniu kompleksowych analiz ekonomicznych i badań społecznych w dziezinach ekonomii, socjologii, polityk publicznych, kultury i technologii. W działaniach przyświeca im idea Think-And-Do-Tank, czyli gromadzenie wiedzy i wykorzystywanie jej dla skutecznego działania w duchu otwartości, aktywności, zaufania, jak i odpowiedzialności za siebie i innych. Przykładem tego typu projektów jest badanie nt. społecznego wpływu dizajnu, kampania społeczna na rzecz promocji wolontariatu w Małopolsce, czy serwisy: naochotnika.pl i ekultura.org. WIS organizuje warsztaty i szkolenia dla osób, które mają ambicję wpływania na otoczenie, jak na przykład organizowany wspólnie z KAS projekt „Młody Ekspert“ od 2012 r., czy międzynarodowy projekt liderski dla młodych osób z regionu Europy Środkowo-Wschodniej „Architects of The Future”. Obecnie współpracujemy przy cyklu spotkań „Liderów Kompetencji”, czyli osób zaangażowanych w działalność organizacji społecznych, politycznych lub biznesowych, którzy sami kształcą młode osoby. Na uwagę zasługuje także oprawa graficzna projektów WIS. Przygotowywane do warsztatów, publikacji i szkoleń materiały, jak strony internetowe, publikacje, ulotki, plakaty, infografiki, prezentują obok wysokiej jakości merytorycznej również wysoką jakość estetyczną.
do strony internetowej

Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego

Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego
Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego powstał w 2012 roku w Warszawie jako organizacja pozarządowa non profit, której motto brzmi: „Razem możemy zrobić więcej”. Jest apolityczna, nie związana z żadnym wyznaniem i nie prowadzi działalności gospodarczej. Celem MISO jest promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, krzewienie postaw obywatelskich oraz działanie na rzecz zwiększenia zaangażowania obywateli w życie publiczne i gospodarcze kraju. W ramach działalności statutowej przy MISO działa Centrum Analiz (CA MISO), które jest ośrodkiem analityczno-eksperckim powołanym w 2017 roku. Fundacja Adenauera wspólnie z MISO organizuje debaty o aktualnych wyzwaniach społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i w Europie.
do strony internetowej

Fundacja Ars Republica

Logo Ars Republica 1
Misją Fundacji Ars Republica jest umacnianie europejskiej tożsamości Polski i jej obywateli, krzewienie świadomości o wielopoziomowych związkach Polski z innymi narodami Europy, propagowanie wartości europejskich, sformułowanych w traktatach europejskich, wzmacnianie współpracy międzynarodowej na rzecz rozwoju demokracji, propagowanie ochrony praw człowieka, równych praw kobiet i mniejszości, dostępu obywateli do pomocy prawnej i wymiaru sprawiedliwości, a także upowszechnianie edukacji, nauki, kultury wyrażającej wartości europejskie. Swoimi projektami, realizowanymi głównie w obszarze multimediów, stara się wzbogacić debatę publiczną o argumenty kompetentnych uczestników debat, którymi są eksperci i politycy, wywodzący się z różnych kierunków myśli politycznej. Wspólnie z Fundacją Konrada Adenauera i Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej realizuje od czterech lat projekt Forum Dialog + im. Andrzeja Godlewskiego, pomysłodawcy cyklu.

in.europa

in
In.europa to nieduży zespół osób, tworzących tę młodą organizację pozarządową. Gromadzi ona wokół siebie ekspertów i trenerów, organizujących spotkania z prominentnymi politykami polskimi i europejskimi, seminaria dla młodych zaangażowanych ludzi, pragnących się zawodowo związać z dyplomacją lub instytucjami europejskimi Akademię in.europa. In.europa wydaje także publikacje wybitnych ekspertów, traktujące o polityce europejskiej. Projekty in Europa służyć mają promowaniu idei europejskiej i skuteczne wprowadzanie konkretnych zagadnień z zakresu Unii do debaty publicznej. Dużą rolę przy tym odgrywa zachowanie nastawienia proeuropejskiego i uwzględnienie konkretnych korzyści, jakie Unia przynosi obywatelom. Fundacja Adenauera jest partnerem in.europa przy organizowaniu Akademii, debat i śniadaniowych spotkań z politykami europejskimi oraz wydaniu niektórych publikacji.
do strony internetowej

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej

logo hdpz - neu
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej powstał w 1998 r. jako centrum dialogu polsko-niemieckiego na Górnym Śląsku. Jest ponadpartyjną inicjatywą polskich i niemieckich instytucji i organizacji. Projekty prowadzone przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej mają służyć idei porozumienia i współpracy, odnoszącą się do wielokulturowości Śląska, jako rejonu pogranicza i miejscem styku tradycji polskiej i niemieckiej. FKA współpracuje z Domem Współpracy przy organizowaniu seminariów i cyklu debat, poświęconych integracji europejskiej i stosunkom polsko, niemieckim, jak na przykład „Rozmowy o Europie”, a także debaty w ramach Seminarium Śląskiego.
do strony internetowej

Polin Muzeum Historii Żydów Polskich

Sztetl logo pl
Fundacja Konrada Adenauera współpracowała z Muzeum od początku powstania pomysłu jego utworzenia w 1995 r. Stała współpraca łączy nas do dnia dzisiejszego przy projekcie Wirtualny Sztettl, czyli tworzeniu portalu opisującego dzieje żydowskich miasteczek na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej. Bogaty zbiór wspomnień, fotografii, materiałów edukacyjnych, informacji na temat tradycji i kultury żydowskiej, polskich sprawiedliwych, wskazówek turystycznych, prezentowany na portalu wymaga codziennej pracy nad zachowaniem, opracowaniem i poszerzaniem wszystkich tych materiałów. Zasoby portalu dostępne są także dla zainteresowanych na całym świecie w jęz. angielskim, niemieckim i hebrajskim.
do strony internetowej

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

SDPZ  FWPN
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej wspiera relacje między Polakami i Niemcami. Przez 25 lat istnienia FWPN dofinansowała prawie 15 tysięcy wspólnych projektów i współtworzyła tym samym podstawy zasad porozumienia polsko-niemieckiego. U podstaw działań FWPN leży przekonanie, że Polacy i Niemcy jako partnerzy mogą wspólne działać na rzecz nowoczesnego, otwartego i sprawiedliwego społecznie współistnienia w UE. W tym sensie oba kraje tworzą wspólnotę wartości. Wymaga ona, aby dwustronność relacji nabrała nowego wymiaru i nowej jakości, a także zawierała kontekst europejski. Głównym zadaniem Fundacji jest wspieranie wartościowych inicjatyw polsko-niemieckich, m.in. projektów o charakterze edukacyjnym poszerzających wiedzę o Polsce i Niemczech, współpracy naukowej, a także projektów artystycznych i literackich. Fundacja promuje również podróże studyjne, programy stypendialne, publikacje, debaty. Zarówno poprzez dotacje, jak i poprzez projekty przez nią inicjowane, FWPN pragnie inspirująco oddziaływać na relacje polsko-niemieckie. FKA realizuje wspplnie z FWPN projekty filmowe, a także debaty w ramach Forum Dialog+.
do strony internetowej

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego

logo-kreisau_neu
Fundacja „Krzyżowa” powstała w procesie polsko-niemieckiego pojednania, aby wspierać europejskie porozumienie. Jej tradycja nawiązuje do idei demokracji i chrześcijańskich wartości, przyświecających członkom Kręgu z Krzyżowej, grupie antyhitlerowskich opozycjonistów skupionych wokót rodziny von Moltke, właścicieli majątlu w Krzyżowej na Dolnym Śląsku. 12 listopada 1989 roku, kilka dni po upadku muru berlińskiego, miała w Krzyżowej miejsce polsko-niemiecka Msza Pojednania z udziałem premiera Tadeusza Mazowieckiego i kanclerza Helmuta Kohla. Dziedzictwo pojednania i sprzeciwu wobec totalitaryzmów stało się w Krzyżowej w podwójnym znaczeniu symbolem europejskiego porozumienia. Krzyżowa jest miejscem, które dziś żyje różnorodnością ludzi spotykających się tutaj i ich gotowością do dialogu. Wiele projektów, których przesłaniem jest otwartość na innych i odpowiedzialność za innych, adresowanych jest do międzynarodowej społeczności młodzieży. W ten sposób Fundacja wspiera zarówno porozumienie między ludźmi, jak i rozwój europejskiego społeczeństwa obywatelskiego.
do strony internetowej

Europejskie Centrum Solidarności

logo_ECS - neu
ECS jest gdańską isntytucją, utworzoną z inicjatywy Prezydenta Miasta Pawła Adamowicza, z popraciem Lecha Wałęsy i instytutu jego imienia, metropolity gdańskiego abp. Tadeusza Gocłowskiego, NSZZ „Solidarność”, Stoczni Gdańskiej i władz województwa pomorskiego. Działalność w obecnej siedzibie, rozpoczęła w 2014 r. jako muzeum, poświęcone ruchowi Solidarności, przestrzeń do budowania i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, miejscem spotkań różnych środowisk z Polski, Europy i świata. W ECS organizowane są liczne konferencje, debaty, projekty dla dzieci i młodzieży, spektakle teatralne, pokazy filmowe (także w 3D) i wystawy czasowe. Część pomieszczeń w budynku ECS przeznaczone są na działalność organizacji pozarządowych, służących na rzecz dobra wspólnego, wolności i praw człowieka. Misją ECS jest szerzenie ideałów ruchu Solidarności – demokracji, społeczeństwa otwartego i solidarnego oraz kultury dialogu jako źródła inspiracji i nadziei dla tych, którzy nie żyją w społeczeństwach otwartych i demokratycznych. Doświadczenie Solidarności jako pokojowej europejskiej rewolucji powinno stać się na trwałe ważną częścią mitu założycielskiego Europy.
do strony internetowej

Tygodnik Powszechny

Tygodnik Rot
„Tygodnik Powszechny“ jest katolickim pismem o tematyce społeczno-kulturalnej. Ukazujący się od marca 1945 r. Tygodnik w otwarty sposób podejmował i podejmuje tematy Kościoła, duchowości, wartości w życiu publicznym, politycznym i społecznym. Swoje teksty w Tygodniku publikowali, m.in. Jerzy Turowicz, Stefan Kisielewski, Leopold Tyrmand, Paweł Jasienica, Jacek Woźniakowski, Stanisław Stomma, Józefa Hennerlowa, Władysław Bartoszewski. Leszek Kołakowski, Stanisław Lem, Zbigniew Herbert, Józef Tischner, o. Ludwik Wiśniewski, ks. Michał Heller, Szymon Hołownia, Adam Boniecki, i wielu innych. Wśrod autorów Tygodnika znalazł się również Karol Wojtyła i Czesław Miłosz. Na przestrzeni lat ukazało na łamach Tygodnika wiele przełomowych artykułów, także dla stosunków polsko-niemieckich. W latach 60. po liście biskupów polskich do niemieckich, Tygodnik z wrażliwością podjął temat pojednania z Niemcami w duchu chrześcijańskim. Katalog wartości chrześcijańskich, którymi kierują się do dziś autorzy Tygodnika pozwala im rzetelnie, ale otwarcie, podchodzić do trudnych tematów historycznych. Fundacja Konrada Adenauera jest od lat partnerem dodatków specjalnych, poświęconych ważnym rocznicom historycznym z czasów II wojny światowej i dyktatury komunistycznej, a także aktualnym sprawom europejskim, jak na przykład, kryzys migracyjny w Europie.
do strony internetowej

Kluby „Tygodnika Powszechnego”

Klub_TP_Logo_neu
Kluby „Tygodnika Powszechnego” wywodzą się ze środowiska czytelników „Tygodnika Powszechnego” i jego duchowego i społecznego dorobku. Swoją tożsamość określają poprzez inspirację katolicką myślą prezentowaną na łamach „Tygodnika Powszechnego” i przedstawiają siebie jako ruch społeczno-kulturalny, miejsce spotkania i dialogu. Celem Klubu jest tworzenie wspólnoty myślenia i działania w duchu takich wartości, jak „chrześcijaństwo otwarte, gotowe do dialogu z tym, co odmienne, gotowe do zaakceptowania wszystkiego, co dobre, gdziekolwiek się znajduje” (Jerzy Turowicz). Kluby funkcjonują już w ponad 30 miastach w Polsce i na świecie. Prowadzą bogatą i różnorodną działaność. Dużą popularnością cieszą się debaty, organizowane przez poszczególne Kluby, w tym także te na tematy europejskie i obywatelskie, przygotowywane wspólnie z Fundacją Konrada Adenauera.
do strony internetowej

Centrum Myśli Jana Pawła II

Logo CMJPII
Centrum Myśli Jana Pawła II jest instytucją kulturalną Miasta Stołecznego Warszawy, powszechnie znaną z realizacji dużych projektów kulturalnych i naukowych. Swoją działalność rozpoczęło 1 kwietnia 2006 roku z misją badania, dokumentowania i nowatorskiego upowszechnianie nauczania Jana Pawła II, ze szczególnym akcentem na pracę z młodzieżą oraz tworzenie miejsca spotkań osób, zainspirowanych jego niezwykłym Pontyfikatem. Instytut Badawczy Centrum kieruje projektami analityczno-badawczymi oraz organizuje międzynarodowe konferencje, seminaria dla studentów, debaty i szkoły letnie. Współpracując z rosnącą siecią ekspertów, angażuje się w badanie obszarów, interesujących dla Jana Pawła II. Centrum prowadzi oficjalny program stypendialny Miasta Stołecznego Warszawy, rozdzielając fundusze stypendialne w wysokości blisko 2,5 mln zł rocznie dla ponad 600 uczniów i studentów studiujących w Warszawie. Centrum wydało również ponad 40 różnych publikacji na tematy związane z życiem, myślą i dziedzictwem Jana Pawła II. Fundacja Adenauera uczestniczy w organizowaniu Szkoły Letniej oraz cyklu wykładów JP2 Memorial Lectures.
do strony internetowej

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Logo PTE Bild
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE) zrzesza ekonomistów zarówno praktyków, jak i teoretyków. PTE jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Ekonomistów (The International Economic Association). Celem PTE jest popularyzacja wiedzy ekonomicznej w Polsce, działalność opiniotwórcza, podnoszenie kwalifikacji i networking środowisk ekonomistów. W PTE działają najwybitniejsi polscy eksperci od spraw ekonomii i gospodarki. Dzięki ich zaangażowaniu PTE organizuje kongresy, konferencje i seminaria na niezwykle wysokim poziomie merytorycznym. Dotyczy to również przygotowywanych przez PTE publikacji naukowych, analiz i ekspertyz oraz biuletynu PTE. Dla Fundacji Adenauera PTE jest sprawdzonym partnerem przy organizacji w Ełku polsko-niemieckiego seminarium naukowego, poświęconego Społecznej Gospodarce Rynkowej.
do strony internetowej

Katedra im. Tadeusza Mazowieckiego

KTM logo pełne
Katedra im. Tadeusza Mazowieckiego, powołana przez Rektora UW 26 czerwca 2014 r. to miejsce debaty nad aktualnymi problemami społecznymi i humanistycznymi. Poprzez edukację i popularyzację wiedzy Katedra promuje wartości, które były szczególnie bliskie jej honorowemu patronowi, w tym rozwijanie wśród studentów Uniwersytetu postaw obywatelskich, umiejętności obywatelskiej debaty i zespołowego, kreatywnego działania oraz wypełnienia zadań w obszarze służby publicznej. Studenci mają możliwość kontaktu z osiągnięciami nauki światowej, zwłaszcza w zakresie nauk politycznych, prawa, socjologii, filozofii oraz nauk historycznych. Oprócz organizacji wykładów, seminariów czy konferencji Katedra przywiązuje dużą uwagę do zajęć warsztatowych, które rozwijają w studentach kompetencje społeczne, jak umiejętność współpracy i otwartej debaty. Fundacja Adenauera wspiera gościnne wykłady wybitnych naukowców z Polski i z zagranicy oraz warsztaty na tematy, dotyczące wyzwań społecznych współczesnego świata.
do strony internetowej

Instytut Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

logo uksw
Instytut Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego kontynuuje działalność Akademii Teologii Katolickiej w ramach jej ówczesnej specjalizacji katolickiej, a później chrześcijańskiej nauki społeczenj. Obecnie w Instytucie Politologii kształci się 1100 studentów, studiujących politologię w kilku różnych specjalnościach, na wszystkich trzech „bolońskich” stopniach studiów wyższych, europeistykę (studia I i II stopnia), w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym oraz bezpieczeństwo wewnętrzne (I stopień studiów w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych). Fundacja Konrada Adenauera nawiązała współpracę z Instytutem Politologii już w latach siedemdziesiątych. W ostatnich latach nasza współpraca polegała na organizowaniu seminariów dla studentów i międzynarodowych konferencji, poświęconych aktualnym problemom polityki europejskiej.
do strony internetowej

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Logo KUL pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II szczyci się ponad stuletnią historią. Uznany jet za jeden z najważniejszych ośrodków myśli katolickiej. Pozostaje ciągle otwartą na cywilizacyjne i naukowe wyzwania współczesności uczelnią, na której obok teologii, filozofii, nauk społecznych, prawnych i humanistycznych rozwijane są nauki matematyczne i przyrodnicze. Dla Fundacji Konrada Adenauera w Polsce KUL był jednym z pierwszych partnerów, z którym Fun dacja nawiązała współpracę. Przez te 30 lat zorganizowaliśmy wspólnie wiele naukowych konferencji i seminariów dla studentów. Obecnie Fundacja Adenauera jest partnerem seminariów dla studentów o tematyce europejskiej.
do strony internetowej