Wydawca treści

Inne publikacje

Federalizm w Unii Europejskiej i w Niemczech

Modele i powiązania

Analiza wzajemnego oddziaływania systemów politycznych Unii Europejskiej i Niemiec w kontekście kształtowania się i rozwoju ich federalnych struktur

Wydawca treści

Kwestia, czy Unia Europejska ma rozwijać się w kierunku systemu federalnego czy pozostać luźnym związkiem państw narodowych, należy do najbardziej kontrowersyjnych problemów w dyskusjach o przyszłości UE. W niniejszej publikacji dr Monika Olewińska dokonała dogłębnej analizy wzajemnego oddziaływania systemów politycznych Unii Europejskiej i Niemiec w kontekście kształtowania się i rozwoju ich federalnych struktur. Autorka przybliża pojęcia „federalizm”, „federalizm kooperatywny”, „federalizm dualny”, „tendencje centrypetalne”, „tendencje centryfugalne”, „wielopłaszczyznowy system UE” czy „adaptacja”. Podejmuje również próbę umiejscowienia RFN i UE w całokształcie powyższych zjawisk, analizuje system federalny RFN, eksponując czynniki ponadnarodowe, warunkowane rozwojem UE i pogłębianiem się procesu integracji europejskiej, oraz mechanizmy działania instytucji europejskich, reguły i zasady podziału kompetencji i obszarów polityki między Wspólnotę Europejską a państwa narodowe pod kątem ich federalnego charakteru.

Dr Monika Olewińska jest politologiem i adiunktem na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W badaniach naukowych zajmuje się federalizmem, centralizacją i decentralizacją systemów politycznych.

Publikacja została wydana przez Fundację Konrada Adenauera w Polsce we współpracy z Towarzystwem Naukowym „Societas Vistulana”.

podziel się

Wydawca treści

comment-portlet

Wydawca treści