Wydawca treści

Stypendia KAS na studia drugiego i trzeciego stopnia w Niemczech

Fundacja Konrada Adenauera umożliwia podjęcie studiów na uniwersytetach w Republice Federalnej Niemiec!

Wydawca treści

Termin składania podań: 5 kwietnia 2019 r.

 

Fundacja Konrada Adenauer (KAS) jest fundacją polityczną ściśle związaną z niemiecką Unią Chrześcijańsko-Demokratyczną (CDU). Została założona w 1955 roku i w swojej pracy nawiązuje do dziedzictwa pierwszego kanclerza Republiki Federalnej Niemiec, Konrada Adenauera. Posiadając ponad 100 zagranicznych biur i prowadząc projekty w ponad 120 krajach, KAS ma na celu wniesienie wyjątkowego wkładu w promowanie demokracji, rządów prawa i społecznej gospodarki rynkowej.

Program stypendialny KAS oferuje studentom możliwość uzyskania dyplomu ukończenia niemieckiej uczelni wyższej - magistra lub stopnia doktora. Pobyt powinien trwać co najmniej dwa semestry. KAS ma na celu nie tylko wniesienie wkładu w rozwój edukacji, ale oczekuje, że stypendyści po powrocie do kraju ojczystego będą nie tylko wyróżniać się w swoich dziedzinach specjalizacji, ale także angażować się społecznie w ramach trzeciego sektora lub sferze publicznej.

 

Wymagania

 • Doskonałe wyniki w nauce.
 • Zainteresowanie sprawami społecznymi oraz postawa prodemokratyczna.
 • Zaangażowanie społeczne i/lub polityczne.
 • Wysoka motywacja, odpowiedzialność i wytrwałość w realizacji założonych celów.
 

Studentów studiów magisterskich, Fundacja będzie wspierać finansowo wypłacając stypendium w wysokości 850 euro miesięcznie przez maksymalny okres dwóch lat. Studenci studiów doktoranckich otrzymają dofinansowanie w wysokości 1.100 euro miesięcznie przez okres maksymalnie trzech lat. Inne dotacje mogą być przyznawane na podstawie odrębnego wniosku. Nasi stypendyści są częścią ogólnoświatowej sieci absolwentów programów Fundacji Adenauera i przez cały okres studiów będą wspierani przez mentora z KAS w Niemczech. Od stypendystów oczekuje się uczestnictwa w różnego rodzaju seminariach i wydarzeniach organizowanych przez KAS. Ponadto dołączą oni do regionalnych grup stypendystów na swoich uniwersytetach. Po ukończeniu studiów mają oni aktywnie przyczyniać się do promowania dobrych relacji między krajem pochodzenia a Republiką Federalną Niemiec.

 

Wymagania formalne

 • Stypendia będą przyznawane na okres minimum dwóch semestrów wyłącznie studentom studiów wyższych (magisterskich lub doktoranckich). Nie wspieramy studentów, którzy uzyskali już stopień doktora.
 • Studenci medycyny powinni mieć zaliczone przedmioty przedkliniczne (I-III rok), czy zdaną pierwszą część egzaminu lekarskiego w ramach studiów medycznych (odpowiednik niemieckiego egzaminu pośredniego „physikum”). Studenci farmacji powinni mieć zaliczone przedmioty odpowiadające pierwszemu niemieckiemu egzaminowi farmaceutycznemu (po II roku). Nie wspieramy szkoleń służących uzyskaniu specjalizacji ani pobytów naukowych absolwentów medycyny.
 • Wnioskodawcy nie powinni być starsi niż 30 lat. Od kandydatów oczekujemy dobrej podstawowej znajomości języka niemieckiego (przynajmniej poziom B1), nawet jeśli wybrany przez nich program studiów w Niemczech będzie prowadzony w języku angielskim. Jednak studia magisterskie lub doktoranckie w Niemczech, wymagają znajomości języka na poziomie B2 (Common European Framework of Reference for Languages) lub wyższym. Wielu naszych stypendystów przed podjęciem studiów w Niemczech zdaje egzamin DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang) lub TestDaF (Deutsch als Fremdsprache).
 

Dokumenty aplikacyjne

Prosimy o wypełnienie formularza wniosku (patrz link) i załączenie następujących dokumentów:

 • Tabelaryczne CV zawierające konkretne informacje m.in. na temat wcześniejszej pracy wolontariackiej i/lub zaangażowania społecznego.
 • Kopie świadectw egzaminacyjnych (przetłumaczone na język niemiecki, chyba że oryginały są w języku angielskim).
 • Kopie dokumentów potwierdzających wyniki w nauce, jeśli kandydat studiował na uniwersytecie w Niemczech.
 • Poświadczenie znajomości języka niemieckiego (przynajmniej na poziomie B1 - np. kopie uzyskanych certyfikatów itp.).
 • Akademicki list rekomendacyjny. List powinien zawierać informacje na temat kwalifikacji akademickich i potencjału kandydata; nie powinien być starszy niż dwa miesiące. Autor rekomendacji musi być profesorem uniwersyteckim lub adiunktem.
 • List polecający dotyczący osobowości wnioskodawcy. Ocena ta powinna odnosić się do osobowości i zainteresowań kandydata, jak również do uznawanych przez niego wartości i jego zaangażowania społecznego. Autor tej opinii nie może być autorem akademickiego listu rekomendacyjnego.
 • Zdjęcie.

W przypadku ubiegania się o stypendium na studia doktoranckie w Niemczech, prosimy dodatkowo o przedłożenie następujących dokumentów:

 • Szczegółowy opis planowanej pracy doktorskiej: Abstrakt, napisany w języku niemieckim lub angielskim (4-5 stron), powinien nakreślać główne pytania badawcze proponowanego przez kandydata projektu, jego znaczenie naukowe, podejście teoretyczne i metodologiczne oraz motywy wyboru tematu badań. Powinien on również zawierać harmonogram pracy oraz bibliografię.
 • Drugi akademicki list rekomendacyjny dotyczący dysertacji. Opinia powinna być napisana przez promotora pracy doktorskiej (pod warunkiem, że kandydat już posiada promotora) lub innego profesora. Zastępuje ona list polecający dotyczący osobowości wnioskodawcy.
 

Proces selekcji

Wstępny przegląd wszystkich złożonych wniosków zostanie przeprowadzony przez biuro KAS w Polsce (Warszawa, ul. Dąbrowskiego 56). W oparciu o wyżej wymienione kryteria naszego programu stypendialnego, podejmiemy decyzję o zaproszeniu wybranych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną.

Rozmowy kwalifikacyjne będą prowadzone przez komisję kwalifikacyjną przede wszystkim w języku niemieckim. Odbędą się w Warszawie w pierwszym tygodniu czerwca 2019 roku. Koszty podróży kandydatów będą pokrywane przez Fundację Konrada Adenauera.

Jak aplikować?

Dokumenty aplikacyjne prosimy przesyłać do Przedstawicielstwa KAS w Polsce (agnieszka.prokocka@kas.de) najpóźniej do dnia 5 kwietnia 2019 r.

podziel się

Wydawca treści

kontakt

Agnieszka Prokocka

Agnieszka Prokocka bild

Pracownik administracyjny (VKB)

Agnieszka.Borkowska@kas.de +48 22 845-9330

Wydawca treści