Konferencja

PRZEDSIĘBIORSTWO XXI WIEKU

Doświadczenia i perspektywy zarządzania

W ramach konferencji, organizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce, zaprezentowane zostaną wyniki badań z obszaru zarządzania przedsiębiorstwami.

Szczegóły

PROGRAM KONFERENCJI

Miejsce konferencji:

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka (CINiBA)

Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,

ul. Bankowa 11a, Katowice

9.00 - 9.30

Rejestracja uczestników

9.30 - 10.00 Otwarcie Konferencji:

prof. zw. dr hab. Barbara Woźniak-Sobczak

prof. zw. dr hab. Mariusz Bratnicki

10.00 - 11.30

Sesja I: Wyzwania zarządzania organizacjami w XXI wieku

Przewodniczący: prof. dr hab. Edward Nowak

 • dr Ilona Penc-Pietrzak (Politechnika Łódzka): Znaczenie zdolności dynamicznych przedsiębiorstwa w warunkach hiperkonkurencji
 • prof. zw. dr hab. Mariusz Bratnicki, prof. zw. dr hab. inż. Celina Olszak (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach): Technologia informacyjna i twórczość organizacyjna. Perspektywa dynamicznych zdolności
 • dr inż. Anna Sworowska(Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie): Współpraca naukowo-przemysłowa jako wyzwanie strategiczne

Dyskusja

Moderacja: prof. UE dr hab. Włodzimierz Rudny

Kluczowe referaty:

 • prof. UMK dr hab. Maciej Zastempowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Działania podejmowane przez tajemniczych mistrzów polskiej gospodarki w czasie kryzysu
 • dr Bartłomiej Gabryś (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach): Luz organizacyjny w optyce Resorced Based View: operacjonalizacja konstruktu
 • prof. UE dr hab. Włodzimierz Rudny (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach): Sprzedaż rozwiązań jako nowa tendencja w strategii przedsiębiorstw
 • prof. dr hab. Wojciech Dyduch (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach): Innowacyjność strategiczna przedsiębiorstw XXI wieku

11.30 – 11.40Przerwa na kawę

11.40 – 13.10

Sesja II: Praktyka i zadania zarządzania strategicznego

Przewodniczący: prof. zw. dr hab. Mariusz Bratnicki

 • prof. zw. dr hab. Jerzy Rokita (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach): Refleksje na temat podejmowania trudnych decyzji
 • prof. dr hab. Edward Nowak (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu): Zarządzanie kosztami zorientowane na strategie przedsiębiorstwa
 • dr Rafał Kozłowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach): Myślenie strategiczne i przedsiębiorcze przywództwo

Dyskusja

Moderacja: prof. UE dr hab. Paweł Kosiń

Kluczowe referaty:

 • dr hab. Przemysław Zbierowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach): Pozytywne postawy w realizacji strategii przedsiębiorczej organizacji – zaangażowanie organizacyjne i motywacja wewnętrzna
 • dr Katarzyna Łobacz (Uniwersytet Szczeciński): Małe innowacje firmy w procesie budowania przewagi konkurencyjnej z udziałem doradcy biznesowego
 • prof. dr hab. Bogdan Nogalski, dr inż. Przemysław Niewiadomski (Uniwersytet Gdański): Wskaźnik głębokości wytwarzania jako kryterium elastyczności producenta - koncepcja i pomiar
 • prof. UE dr hab. Adam Samborski (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach): Zarządzanie ryzykiem kontrahenta
 • dr Katarzyna Żak (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach): Rola instytucji rynku produktów jako mechanizmu nadzoru korporacyjnego
13.40 – 15.10

Sesja III: Przedsiębiorstwo w sieci

Przewodniczący: prof. zw. dr hab. Krystyna Lisiecka

 • prof. zw. dr hab. Barbara Woźniak-Sobczak (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach): Symbioza paradygmatów zarządzania przedsiębiorstwem w otoczeniu sieciowym
 • prof. UE dr hab. Paweł Kosiń (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach): Efektywność przedsiębiorstwa działającego w sieci międzyorganizacyjnej
 • mgr Anna Dolot (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie): Wybrane zagadnienia demotywacji pracowników w świetle badań empirycznych
Dyskusja

Moderacja: prof. UE dr hab. Adam Samborski

Kluczowe referaty:

 • mgr Daria Nadolna (Politechnika Poznańska): Outsourcing procesów biznesowych jako jedna ze współczesnych koncepcji zarządzania w nowoczesnym przedsiębiorstwie
 • dr Ewa Czyż-Gwiazda (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach): Koncepcja Lean Management w zarządzaniu organizacją
 • dr Agnieszka Dziubińska (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach): Konceptualna charakterystyka przedsiębiorstwa międzynarodowego - przedsiębiorstwo współczesne

15.10 – 15.30

Zamknięcie Konferencji:

prof. zw. dr hab. Barbara Woźniak-Sobczak

prof. zw. dr hab. Mariusz Bratnicki

O temacie konferencji

Rzeczywistość przełomu wieków i początku XXI. jest niezwykle interesująca, zmienna, turbulentna, chaotyczna. Celem konferencji jest próba udzielenia odpowiedzi na następujące pytania :

 • Czy jako ekonomiści umiemy znaleźć swoje miejsce w turbulentnej rzeczywistości?
 • Czy sprawdzone w niedalekiej przeszłości wzorce zachowań nadal mogą się sprawdzać w praktyce?
 • Jakie współcześnie obowiązują paradygmaty?
 • Jakie są wyniki badań empirycznych dotyczących funkcjonowania, szans i ograniczeń odnoszenia sukcesu w mało lub nieprzewidywalnym otoczeniu?

Tezy:

1.Zmiany paradygmatu następują w przypadku: zmian w naturze rzeczywistości oraz zmian w metodach jej badania .

Choć zmiany w naturze rzeczywistości zdają się być pierwotną przesłanką , to trzeba pamiętać , że proces zmian może rozpocząć się od odkrycia i zastosowania nowej metody , która spowoduje poznanie dotychczas nie odkrytych atrybutów rzeczywistości

2. Paradygmat to powszechnie akceptowany wzorzec opisu falsyfikowanej lub weryfikowanej rzeczywistości , możliwy do deskrypcji przy pomocy określonych instrumentów badawczych właściwych dla danej dyscypliny naukowej.

3. Paradygmaty jako wzorce i modele opisują wiele obszarów rzeczywistości jak : kluczową rolę wiedzy, globalizację, informatyzację, turbulencję otoczenia , sieciową łączność podmiotów gospodarczych i osób fizycznych.

4.Paradygmaty współczesnego zarządzania wykazują wzajemną współzależność, dopełnianie i wspólną przesłankę ich tworzenia, rozwijania i przekształcania. Cecha dopełniania powoduje różny zakres ich występowania i tym samym celowość ich „systemowego zhierarchizowania”.

Występując razem w symbiozie , pod warunkiem ich skutecznego i ze względu na turbulencję warunków, wizjonerskiego zastosowania , służą uzyskiwaniu sukcesu w biznesie.

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Katowice

referenci

 • prof. zw. dr hab. Barbara Woźniak-Sobczak
  • prof. zw. dr hab. Mariusz Bratnicki
   kontakt

   Falk Altenberger

   Falk Altenberger bild

   współpraca z partnerami, projekty, dotacje, organizacja

   Falk.Altenberger@kas.de +48 22 845-9333 +48 22 848-5437

   dostarczone przez

   Biuro Fundacji Polska