Wydawca treści

Seminarium

Wolontariat Seniorów

Seminarium

Seminarium „Wolontariat Seniorów” współorganizowane przez BRPO, Ambasadę Niemiec i Fundację Konrada Adenauera, w ramach posiedzenia Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych. Celem seminarium jest praktyczna wymiana doświadczeń między osobami, które zajmują się wolontariatem osób starszych.

Wydawca treści

Szczegóły

Projekt: „Wolontariat seniorów”

Mimo wielu realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego działań na rzecz aktywizacji seniorów, zaangażowanie osób starszych w wolontariat jest niewielkie.

Projekt ma na celu wypracowanie praktycznych wzorców rozwoju wolontariatu osób starszych w społecznościach lokalnych, w jednostkach samorządu lokalnego i instytucjach im podległych samodzielnie lub we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Potrzeba rozwoju wolontariatu osób starszych wynika z trzech przesłanek:

po pierwsze, zaangażowanie się osób starszych w wolontariat może sprzyjać osłabieniu napięć i konfliktów powstających na tle szybkiego procesu starzenia się ludności Polski, polegającego na zmianie relacji liczbowych pomiędzy generacjami osób starszych i osób w wieku produkcyjnym. Konieczność zachowania spójności społecznej ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób starszych będzie znajdować odzwierciedlenie w zmianach kierunków wydatkowania budżetów zarówno na szczeblu centralnym jak i lokalnym. Zaangażowanie osób starszych w wolontariat na rzecz lokalnych społeczności może łagodzić ewentualne napięcia wynikające z tych zmian, wpływając pozytywnie na wizerunek osób starszych jako wnoszących wkład w dobrostan społeczności lokalnych,

po drugie, aktywność osób starszych wpływa korzystnie na ich zdrowie fizyczne i psychiczne, zwiększa poczucie przydatności i przeciwdziała poczuciu osamotnienia i bezradności,

po trzecie, wiedza i doświadczenie osób starszych są kapitałem, który może przyczynić się do poprawy jakości życia społeczności lokalnych.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, zaprosiło do projektu jednostki samorządu terytorialnego różnych szczebli, zarówno te, które wdrażają programy wolontariatu osób starszych lub planują takie działania jak również te, które podjęły takie próby, lecz napotkały bariery rozwoju wolontariatu seniorów. Wszystkie jednostki zaproszone do programu cechuje duża aktywność w obszarze polityki senioralnej i aktywizacji społeczności lokalnych.

Chcemy wesprzeć działania zaproszonych do projektu samorządów w rozwoju wolontariatu seniorów, poprzez wymianę doświadczeń, dyskusję oraz wsparcie merytoryczne.

Pierwsze spotkanie w dniu 10 grudnia 2018 r. chcemy poświęcić prezentacji wybranych programów rozwoju wolontariatu seniorów, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz dyskusji na temat barier wolontariatu osób starszych i sposobów ich łagodzenia. Liczymy, że spotkanie przyczyni się do pogłębienia wiedzy dotyczącej potrzeb osób starszych jako wolontariuszy i możliwych sposobów stworzenia takich ofert wolontariatu, które będą odpowiadać na te potrzeby.

Biorąc po uwagę Państwa ogromne doświadczenie i wiedzę liczymy na aktywny udział w dyskusji.

Kolejne spotkania w ramach projektu „Wolontariat seniorów” będziemy planować biorąc pod uwagę Państwa potrzeby, szukając również odpowiednich ekspertów, którzy będą mogli wesprzeć Państwa w rozwiązywaniu problemów.

Projekt będzie trwać półtora roku. Zakładamy, że pomoże on uruchomić lub wzmocnić istniejące już działania na rzecz wolontariatu seniorów w Państwa społecznościach. Efektem projektu będzie ponadto opracowany przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, przy współpracy z Państwem zbiór dobrych praktyk wolontariatu seniorów w jednostkach samorządów terytorialnych i instytucjach im podległych, który będzie inspiracją dla wszystkich chcących rozwijać tę formę aktywności seniorów.

Irena Wóycicka

Członkini Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich

Koordynatorka projektu „Wolontariat Seniorów”

program

Godz. 10.30 przybycie uczestników, powitalna kawa, herbata

Godz. 11.00 dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich

Knut Abraham, Minister Pełnomocny w Ambasadzie Niemiec

dr Angelika Klein, Dyrektor Fundacji Konrada Adenauera w Polsce

dr Irena Wóycicka, Rada Ekspertów ds. Osób Starszych przy RPO – powitanie uczestników, wprowadzenie do tematyki seminarium

​​​​​​​Godz. 11.30 Wolontariat i niezależność w starszym wieku – Biura Senioralne w Niemczech

Franz-Ludwig Blömker, Przewodniczący Federalnego Stowarzyszenia Biur Senioralnych (Bundesgemeinschaft Seniorenbüros) – Obszary pracy, sposób działania oraz najważniejsze projekty Federalnego Stowarzyszenia Biur Senioralnych

Erik Rahn, samodzielny organizator projektów i doradca 4kProjekte – Wykorzystywanie wiedzy seniorów po zakończeniu pracy zawodowej na podstawie wolontariatu osób starszych w Niemczech m.in. w obszarach związanych z pracą z migrantami, osobami zagrożonymi wykluczeniem

Godz. 12.20 pytania, dyskusja, wymiana doświadczeń uczestników seminarium

Godz. 13.20 przerwa na kawę

Godz. 13.35 Marta Białek-Graczyk prezes Zarządu Towarzystwa Inicjatyw Twórczych ę – Warunki dla rozwoju wolontariatu osób starszych na podstawie doświadczeń Fundacji Inicjatyw Twórczych ę

Godz. 14.00 pytania, dyskusja, wymiana doświadczeń uczestników seminarium cd.

Godz. 15.00 zakończenie seminarium, ciepły poczęstunek

język: polsko-niemiecki, z tłumaczeniem symultanicznym

podziel się

Wydawca treści

dodaj do kalendarza

miejsce

Warszawa

kontakt

Falk Altenberger

Falk Altenberger bild

współpraca z partnerami, projekty, dotacje, organizacja

Falk.Altenberger@kas.de +48 22 845-9333 +48 22 848-5437

Wydawca treści

Wydawca treści

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska