Đóng góp vào sinh hoạt

1. Europatag der KAS: Dankesreden

„Was eint Europa?“

Zum Abschluss des 1. Europatages bedankt sich Prof. Dr. Ottomeyer (Generaldirektor des Deutschen Historischen Museums) für den Besuch der Teilnehmer im Deutschen Historischen Museum. Prof. Dr. Vogel (Vorsitzender der KAS) würdigte den 1. Europatag als Eröffnungsveranstaltung der KAS im Rahmen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft mit der Ankündigung einer Vielzahl von Veranstaltungen, die während der EU-Ratspräsidentschaft von der KAS durchgeführt werden.

Fotograf: Henning Lüders

Prof. Dr. Ottomeyer, Generaldirektor des Deutschen Historischen MuseumsProf. Dr. Bernhard Vogel, Vorsitzender der KAS

Dankesreden:
anhören (mp3, 2.2 MB, 6:29 min)

μερίδιο

về loạt bài này

Mỗi năm, Quỹ Konrad-Adenauer, các viện đào tạo, trung tâm đào tạo và văn phòng nước ngoài của mình cung cấp hàng nghìn sự kiện về các chủ đề khác nhau. Thông qua các cuộc hội thảo, sự kiện, hội nghị chuyên đề v.v… có chọn lọc, chúng tôi thông tin hiện tại và độc quyền cho quý vị thông qua www.kas.de. Tại đây, quý vị có thể tìm thấy bên cạnh những báo cáo tổng kết nội dung cả các tài liệu bổ sung như hình ảnh, bản bóc lời thuyết trình, video hoặc trích đoạn ghi âm.

thông tin đặt hàng

erscheinungsort

Berlin Deutschland