Einzeltitel

Polscy Ojcowie Europy

Publikacja autorstwa Andrzeja Borzyma i Jeremiego Sadowskiego na temat wkładu polskich elit w dzieło integracji europejskiej

Punktem wyjścia publikacji jest okres II wojny światowej oraz działalność uchodźców przebywających na emigracji w Londynie, którzy poszukiwali już wówczas nowych recept na Europę. Sprzyjało to dyskusjom na temat różnych form federalizmu, które w kręgu polskiej emigracji prowadzone były szczególnie intensywnie, co znalazło między innymi wyraz w interesującej działalności badawczej, wydawniczej i dyplomatycznej. Rzuca to nowe światło na historię polskiej emigracji, której aktywność nie ograniczała się do walki zbrojnej i obejmowała także kwestie europejskiego zjednoczenia. Było one już wtedy traktowane jako klucz do polskiego bezpieczeństwa oraz jako ważna dźwignia cywilizacyjna.

Polska działalność z tego okresu jest z wielu względów niezwykle interesująca. Podważa rozpowszechnioną tezę, że europejskie zjednoczenie było wyłącznym dziełem elit zachodnioeuropejskich. Autorzy, Andrzej Borzym i Jeremi Sadowski, przedstawiają polski udział w sporach europejskich oraz przypominają o polskich oczekiwaniach związanych z przyszłą Europą. Udowadniają, że brak wolności oraz perspektyw na jej szybkie odzyskanie pobudzał polskie zainteresowanie przyszłymi zmianami na kontynencie, w tym także całościowymi projektami europejskimi. Przedstawiając przemyślenia polskich „ojców” Europy, Autorzy pragną ponownie wprowadzić je do publicznego obiegu i poszerzyć pole dyskusji o polskiej historii i nurtach, które ją tworzyły.

Książka została opublikowana przez Wydawnictwo TRIO przy wsparciu Fundacji Konrada Adenauera w Polsce.