Inne publikacje

Konsekwencje kryzysu zadłużenia w strefie Euro dla europejskkiego i polskiego sektora bankowego

Über die Folgen für polnische und europäische Banken

Dokument wprowadzający do dyskusji prowadzonej na platformie wirtualnej przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.

Strefa euro przeżywa obecnie głeboki kryzys długu publicznego, połaczony z mniej spektakularnym (przynajmniej w tej chwili), ale równie poważnym, strukturalnym kryzysem bankowym. Oba te kryzysy splataja sie w swoiste sprzężenie zwrotne, gdzie słabość finansów publicznych kreuje negatywne impulsy dla sytuacji sektora bankowego, zaś chwiejna pozycja kapitałowa i finansowa banków europejskich dramatycznie ogranicza możliwości i pole manewru dla rozwiązania problemów fiskalnych i gospodarczych eurolandu.

Niniejszy referat zawiera charakterystykę obu wspomnianych wyżej kryzysów i ich współzalezności, oraz krótkie wprowadzenie do konsekwencji obecnej sytuacji kryzysowej dla polskiego sektora bankowego. Referat nie zawiera w zasadzie oryginalnych, autorskich ocen i analiz, ale stanowi raczej przegląd kluczowych informacji i poglądów na temat kryzysu w strefie euro, prezentowanych w najnowszym międzynarodowym piśmiennictwie ekonomicznym i finansowym. Celem referatu jest zainicjowanie dyskusji na powyższe tematy w środowisku akademickim i bankowym, traktowanej jako pierwszy etap dłuższego projektu

badawczego IBnGR.

Tytuł referatu może sugerować, że kierunek zależności przyczynowo-skutkowej prowadzi od kryzysu zadłużenia publicznego do kryzysu bankowego, ale takie rozumienie problemu byłoby znaczącym uproszczeniem. Tytuł wyraża jedynie fakt, że w aktualnej fazie globalnego kryzysu finansowego, jaki trwa ze zmienną intensywnością od 2007 roku i przechodzi postępującą transformację, głównym ogniskiem zdarzeń kryzysowych stał się rynek obligacji skarbowych krajów strefy euro. Rynek ten należy jednak traktowac po prostu jako element wysoce zintegrowanego międzynarodowego systemu finansowego.

podziel się