Wydawca treści

Inne publikacje

Polityczne i ekonomiczne uwarunkowania wprowadzenia euro w Niemczech

Analiza implikacji ekonomicznych wdrożenia euro w Niemieczech oraz próba odpowiedzi na pytanie, czy na gruncie wspólnej waluty można budować unię polityczną na kształt Stanów Zjednoczonych Europy. Autor: Anna Marszałek

Wydawca treści

Ustanowienie unii monetarnej dwunastu, a obecnie trzynastu państw europejskich było przedsięwzięciem bezprecedensowym, którego początki obserwuje się już od końca drugiej wojny światowej wraz z powołaniem Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Nie można w tym miejscu nie wspomnieć o licznych inicjatywach kanclerzy niemieckich: Konrada Adenauera, Helmuta Schmidta (współautora koncepcji Europejskiego Systemu Walutowego) czy przewodniczącego Komisji Europejskiej Jacques’a Delors’a, których starania tworzą kamienie milowe dla budowania obecnego Eurolandu. Dla jego zaistnienia niezbędne były takie elementy spajające jak jednolity rynek, regulujące jego funkcjonowanie polityki wspólnotowe oraz obejmująca całość zagadnień unifikacja polityki pieniężnej.

Celem publikacji jest próba wskazania implikacji natury ekonomicznej operacji wdrożenia euro dla Republiki Federalnej Niemiec oraz odpowiedzi na pytanie, czy na gruncie wspólnej waluty można budować unię polityczną na kształt Stanów Zjednoczonych Europy. Rozprawa ukazuje obszerne spektrum zagadnień związanych z funkcjonowaniem euro na rynku niemieckim. Z racji zaistnienia faktu, iż badany problem ma charakter interdyscyplinarny, Anna Marszałek dokonała jego prezentacji z punktu widzenia politycznego, ekonomicznego oraz socjologicznego, zdając sobie jednocześnie sprawę, że ogranicza się do wyboru tylko kilku aspektów analizy.

W pierwszej części Autorka prezentuje wyznaczniki stanowiska rządu Helmuta Kohla wobec wspólnej waluty euro w latach 1990 – 1998. Szczególne miejsce poświęcono analizie stanowiska negocjacyjnego strony niemieckiej opracowanego na konferencję międzyrządową w Maastricht oraz sprecyzowaniu reguł odnośnie do dyscypliny budżetowej RFN w ramach Paktu Stabilności i Wzrostu.

W drugim rozdziale pracy przedstawiono doświadczenia rządu SPD / Zieloni w latach 1998 - 2002 związane z przyjęciem wspólnej waluty. Ukazano również jak rozwiązania wypracowane przez Niemiecki Bank Federalny zostały zaadaptowane w praktyce funkcjonowania Europejskiego Banku Centralnego. Omawiany fragment pracy kończy analiza zachowań beneficjentów ostatecznych wspólnej waluty – społeczeństwa niemieckiego. Zaprezentowano w nim jego obawy związane z operacją konwersji marki na euro zarówno te natury technicznej, administracyjnej jak i praktycznej.

Część trzecia ma charakter studium przypadku, w którym podjęto próbę oceny ekonomicznej kondycję RFN po 2002 roku. Rozważania skoncentrowano m.in. wokół zagadnień związanych z rozpoczęciem reformy niemieckiego systemu państwa opiekuńczego (Agenda 2010), poszerzając je o identyfikację warunków koniecznych dla spełnienia przez euro roli waluty międzynarodowej.

Publikacja Anny Marszałek została wydana przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie i Fundację Konrada Adenauera w Polsce.

podziel się

Wydawca treści

comment-portlet

Wydawca treści