Inne publikacje

Współpraca gospodarcza Polska-Niemcy

Raport IBnGR

Zapraszamy do zapoznania się z raportem prezentującym wyniki badań przeprowadzonych przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce.

Z wprowadzenia:

Celem publikacji jest spojrzenie na rozwój współpracy gospodarczej Polski i Niemiec po 2000 roku i ocena korzyści płynących z integracji gospodarczej w ramach Unii Europejskiej. Przeprowadzona analiza obejmuje wymianę handlową oraz przepływy kapitałowe – zarówno w formie inwestycji bezpośrednich, jak i inwestycji portfelowych.

Publikacja zawiera opis wyników analizy zawartości wartości dodanej w wymianie handlowej opracowany w oparciu o nowatorską metodę międzynarodowych tablic przepływów międzygałęziowych. Dostarcza także informacji na temat polskich inwestycji portfelowych w Niemczech, zagadnienia, które jest rzadko poruszane w badaniach

empirycznych i nie doczekało się dotychczas opisu w literaturze przedmiotu.

Badanie koncentruje się na wpływie akcesji Polski do UE na rozwój współpracy gospodarczej oraz na stopniowe przesuwanie się Polski do grupy dziesięciu najważniejszych niemieckich partnerów handlowych. Wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej tylko Polsce udało się w wyraźny sposób dokonać jakościowej zmiany pozycji wobec Niemiec jako ważnego partnera gospodarczego.

Autorzy podjęli także próbę odpowiedzi na pytanie, czy zmniejszanie się relatywnej wagi Niemiec jako partnera gospodarczego Polski w wymianie handlowej zostało zrekompensowane wyższym wolumenem obrotu i innymi formami współpracy gospodarczej. Kolejnym celem badawczym było wyjaśnienie różnic w wielkości salda wymiany pojawiających się w tzw. lustrzanych statystykach niemieckich i polskich.

Istotną formą współpracy gospodarczej między Polską a Niemcami i integracji europejskiej są wzajemne inwestycje. W opracowaniu poddano analizie bezpośrednie inwestycje zagraniczne i inwestycje portfelowe. Wzajemne inwestycje portfelowe polsko-niemieckie nie doczekały się dotychczas poważniejszych analiz i opracowanie IBnGR obejmuje także tę kwestię.

Ostatnim zagadnieniem jest sprawa rozwoju współpracy gospodarczej Polska – Niemcy z perspektywy infrastruktury przygranicznej. Opracowanie wskazuje diagnozę stanu infrastruktury wpływającej na współpracę gospodarczą, a także pożądane kierunki zmian, które mogłyby tę współpracę ułatwić.

Publikacja została przygotowana na podstawie polskich, niemieckich i międzynarodowych materiałów źródłowych, w tym danych statystycznych.

podziel się