Wydawca treści

Konferencja

Inteligentne specjalizacje – co dalej?

Jak inwestować środki na B+R, aby skutecznie wesprzeć konkurencyjność przedsiębiorstw – wyzwanie dla regionów

Fundacja Konrada Adenauera w Polsce wraz z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową oraz we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. W wydarzeniu weźmie udział m.in. pan Jerzy Kwieciński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju.

Wydawca treści

Szczegóły

Pomimo wydatkowania w ostatnich latach znaczących środków na wsparcie innowacyjności, Polska oraz poszczególne jej regiony znajdują się daleko w tyle na tle gospodarek europejskich. Najnowszym pomysłem na znalezienie drogi do innowacyjnej gospodarki jest koncepcja inteligentnych specjalizacji. Czy będzie to droga do zbudowania silnych i unikatowych nisz (specjalizacji), które zmienią i rozwiną gospodarki poszczególnych regionów?

Proces wyboru inteligentnych specjalizacji w polskich regionach był bardzo zróżnicowany, uwzględniający specyfikę, doświadczenia i możliwości poszczególnych samorządów regionalnych. W województwie pomorskim zastosowano unikatowe podejście bazujące na bardzo oddolnym procesie identyfikacji specjalizacji (tzw. ISP) oraz ich wyborze w procedurze konkursowej. Istotnym etapem definiowania ISP były negocjacje pomiędzy Samorządem Województwa a partnerstwami reprezentującymi poszczególne specjalizacje. Efektem tych negocjacji są tzw. Porozumienia na rzecz rozwoju ISP, które doprecyzowują obszary poszczególnych specjalizacji, określają zakres i formy wsparcia (wykraczające także poza obszar B+R) oraz definiują mechanizmy aktualizacji zakresów i priorytetów ISP.

Pod koniec stycznia nastąpiło oficjalne podpisanie Porozumień na rzecz rozwoju czterech inteligentnych specjalizacji Pomorza. Organizowane wydarzenie jest dobrą okazją, aby zastanowić się i przedyskutować różne pomysły, podejścia oraz doświadczenia w zakresie wspierania innowacyjności przedsiębiorstw na poziomie regionalnym. Dlatego chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w konferencji i dyskusji nad najważniejszymi wyzwaniami związanymi z procesem wdrażania wsparcia dla rozwoju regionalnych inteligentnych specjalizacji.

Poniżej wskazujemy wyzwania, które będą przedmiotem dyskusji tzw. debaty okrągłego stołu. Do udziału w niej zapraszamy przedstawicieli samorządów zaangażowanych w proces definiowania i wdrażania regionalnych inteligentnych specjalizacji oraz przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju. Wprowadzeniem i inspiracją do dyskusji będzie wystąpienie przedstawiciela Komisji Europejskiej nt. kierunku, w jakim powinna zmierzać polityka inteligentnych specjalizacji na poziomie regionalnym, a także wystąpienia przedstawiające praktyczne doświadczenia zagraniczne w zakresie budowy

systemu i instrumentów wsparcia w obszarze badań służących przedsiębiorstwom.

Program konferencji dostępny jest na stronie Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową

podziel się

Wydawca treści

dodaj do kalendarza

miejsce

Gdańskie Centrum Muzyczno-Kongresowe na wyspie Ołowianka, Sala Jazzowa

kontakt

Falk Altenberger

Falk Altenberger bild

współpraca z partnerami, projekty, dotacje, organizacja

Falk.Altenberger@kas.de +48 22 845-9333

Wydawca treści

Wydawca treści

partner

Forschungsinstitut für Marktwirtschaft Danzig (IBnGR)

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska