Titujt

Marrëdhëniet Ndër-Etnike në Kosovë nga Perspektiva e Komuniteteve RAE

Me popullësi të përgjithshme prej më pak se 1.8 milion banorë, popullësia e Kosovës është mjaft e larmishme. Tridhjetë e tre nga 38 komunat në Kosovë janë shumë etnike dhe përbëhen nga disa grupe etnike të njohura me ligj si “komunitete”. Deri më sot, Kosova ka çaluar në integrimin e plotë të pakicave në jetën politike, sociale dhe ekonomike të vendit dhe në pajtueshmërinë me kornizën ligjore kombëtare dhe standardet ndërkombëtare për të drejtat e pakicave. Kjo përmbledhje e politikave argumenton se qytetarët e klasës së dytë, të nën-përfaqësuar e të diskriminuar në pothuajse të gjithë treguesit, janë tre grupet etnike: Romë, Ashkali dhe Egjiptianë (në tekstin e mëtejmë, RAE). Kështu, ajo synon ta analizojë gjendje aktuale të komuniteteve RAE si prapavijë për t'i analizuar marrëdhëniet ndër-komunitare në Kosovë dhe të jep rekomandime për hisedarët relevant dhe publikun e gjerë.