Asset Publisher

Publikime

Asset Publisher

MBROJTJA GJYQËSORE E TË DREJTAVE TË NJERIUT

PËRMBLEDHJE E RASTEVE KRYESORE TË GJYKATËS KUSHTETUESE TË KOSOVËS, TË GJYKATËS EVROPIANE PËR TË DREJTAT E NJERIUT DHE TË GJYKATËS SË DREJTËSISË TË BASHKIMIT EVROPIAN

Ky libër, i shkruar nga profesorët e nderuar Prof. Dr. Remzije Istrefi, Prof. Dr. Bekim Sejdiu dhe Prof. Dr. Ledi Bianku, të cilët kanë edhe përvojë në fushën e gjyqësisë dhe mbrojtjes së të Drejtave të Njeriut, trajton temën e mbrojtjes gjyqësore të të drejtave të njeriut, duke përfshirë përmbledhjen e rasteve kryesore të Gjykatës Kushtetuese të Kosovës, të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe të Gjykatës së Drejtësisë të Bashkimit Evropian. Qëllimi i përgjithshëm i këtij publikimi është të kontribuojë në ngritjen e kapaciteteve profesionale të komunitetit juridik, veçanërisht të gjyqtarëve, prokurorëve dhe avokatëve, për mbrojtjen gjyqësore të të Drejtave të Njeriut në Kosovë. Më konkretisht, ky publikim synon të ofrojë udhëzim konciz për secilën të drejtë individuale të njeriut që mbrohet me Kushtetutën e Kosovës dhe jurisprudencën përkatëse të Gjykatës Kushtetuese, të GJEDNJ dhe të GJDBE-së, lidhur me këto të drejta. Përpilimi i përmbledhjeve të rasteve të GJEDNJ-së, të GJDBEsë dhe të Gjykatës Kushtetuese të Kosovës do t’i shërbejë komunitetit më të gjerë juridik në Kosovë: gjyqtarëve dhe prokurorëve të të gjitha niveleve, duke përfshirë Gjykatën Kushtetuese të Kosovës, Akademinë e Drejtësisë, Këshillin Gjyqësor të Kosovës, Odën e Avokatëve, Institucionet e Trajnimit, dhe agjenci dhe shoqata të tjera profesionale, aktive në fushën e gjyqësorit.

Reuters / Gleb Garanich

Kosovo: Politische und gesellschaftliche Auswirkungen ein Jahr nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine

Die kosovarische Regierung nutzt den geopolitischen Antagonismus im Interesse der eigenen Position gegenüber Serbien

Der Krieg Russlands gegen die Ukraine hat wirtschaftlich direkte Auswirkungen auf das Land, während die Entwicklungen in den Kosovarisch-Serbischen Beziehungen im Kontext des Krieges in der Ukraine gesehen werden. Kosovo ist ohne jeden Zweifel klar an der Seite des Westens und drückt seine Solidari-tät mit der Ukraine aus. Darüber hinaus besteht die Hoffnung, dass das ambivalent agierende Serbien in der Dialogfrage stärker vom Westen unter Druck gesetzt wird und damit eine endgültige Lösung zwi-schen beiden Ländern erreicht werden kann.

Politika Ndërkombëtare dhe Dialogu Kosovë-Serbi

Anketa mbi Perceptimin e Qytetarëve

KAS dhe Inistituti i Prishtinës për Studime Politike ka realizuar anketën mbi perceptimin e qytetarëve kosovarë për politikën ndërkombëtare dhe dialogun e Kosovës Serbi. Ky raport përshkruan gjetjet kryesore të një sondazhi të qytetarëve të realizuar gjatë nëntorit 2022 me 1056 të anketuar në Kosovë. Ky anketë është kryer nga UBO Consulting gjatë Nëntorit 2022 bazuar në pyetjet e hartuara nga PIPS në bashkëpunim me KAS. Anketa është e ndarë në dy seksione. Së pari, ajo anketon pikëpamjet dhe perceptimet e qytetarëve për një gamë të gjerë temash që kanë të bëjnë me çështjet ndërkombëtare të Kosovës dhe marrëdhëniet e saj me fuqitë dominuese rajonale dhe globale. Së dyti, anketa hulumton pikëpamjet dhe perceptimet e qytetarëve për çështjet më të ndjeshme në lidhje me pozicionin ndërkombëtar të Kosovës, përfshirë dialogun për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Në përgjithësi, rezultatet e anketës tregojnë se qytetarët e Kosovës kanë një opinion të qartë për lidershipin global, politikën ndërkombëtare dhe sigurinë. Sondazhi zbulon se qytetarët e Kosovës kanë një preferencë të qartë për vendet që shihen si promotore të paqes botërore dhe janë mbështetëse të pavarësisë dhe sovranitetit të Kosovës. Sa i përket diplomacisë dhe pozitës ndërkombëtare të Kosovës, anketa zbuloi se përderisa shumica e të anketuarve janë të kënaqur me politikën e jashtme dhe diplomacinë e Kosovës, ka ende një pjesë të konsiderueshme të popullsisë që nuk është aq e kënaqur.

Afrimi me Objektivat e Bashkimit Evropian: "Marrëveshja e gjelbër dhe politikat mjedisore në Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut"

Një punim i zhvilluar nga diskutimet në Konferencën e mbajtur në Prishtinë, Kosovë më 9 dhe 10 nëntor 2022, shkruar nga Fitim Mulolli. Publikimi është i disponueshëm vetëm në gjuhën angleze.

Vlerësimi i implikimeve të kostove të programit të qeverisë së Kosovës

Objektivi i këtij raporti të shkurtër është vlerësimi i kostove të programit të qeverisë kundrejt situatës aktuale ekonomike, buxhetit dhe Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve (KAMSH). Ky raport kontribuon në përmirësimin e performancës dhe llogaridhënies në lidhje me arritjen e caqeve dhe objektivave. Raporti gjithashtu nënvizon shkurtimisht disa prej risqe që lidhen me fushat e intervenimeve dhe burimet e mundshme të financimit.

Der Russische Angriffskrieg gegen die Ukraine – Reaktionen auf dem Westbalkan

Der russische Angriff auf die Ukraine am 24. Februar 2022 hat in Europa, dem breiteren Westen aber auch weltweit für starke Reaktionen gesorgt – gerade letzteres zeigte sich in einer Resolution der Vollversammlung der Vereinten Nationen vom 2. März, als diese das russische Vorgehen mit einer überwältigenden Mehrheit von 141 gegen 5 bei 35 Enthaltungen verurteilte. Alle Länder des Westbalkan stimmten in New York für die Resolution – jedoch unterhält die Region komplizierte historische, politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Beziehun-gen zu Russland, aber auch zur Ukraine. Wie also haben die Menschen und politischen Institutionen der Region das Handeln Russlands aufgefasst? Welche Narrative herrschen vor? Und was ist für die Zukunft zu erwarten? Die Auslandsmitarbeiter der Konrad-Adenauer-Stiftung in Belgrad, Sarajevo, Tirana, Skopje und Zagreb berichten.

Ndikimi i sistemeve zgjedhore në sjelljen e deputetëve

I shkruar nga Dr. Shqipe Mjekiqi ky libër shqyrton ndikimin e sistemeve zgjedhore në mënyrën si sillen deputetët, e matur si në aspektin e unitetit të Grupit Parlamentar ashtu edhe të lidhjeve me elektoratin.

Sistemi ushqimor i Kosovës

Qëndrueshmëria e tij dhe politikat që mungojnë

Ky publikim analizon problemet dhe sfidat me të cilat ballafaqohet Kosova drejt kalimit në një sistem të qëndrueshëm ushqimor. Është përgatitur në bashkëpunim me INDEP dhe disponohet në shqip dhe anglisht.

Ndërtimi i një partneriteti të qëndrueshëm me qytetarin për mbrojtjen e mjedisit

Ky Brief i Politikave adreson nevojën për të rritur pjesëmarrjen e qytetarëve në politikat mjedisore përmes mekanizmave të ndryshëm. Mbrojtja e mjedisit dhe problemet mjedisore janë përgjegjësi globale; kështu, ato kërkojnë zgjidhje të qëndrueshme të koordinuara në mbarë botën. Përmirësimi i një treguesi të qeverisjes mjedisore për një vend nuk përkthehet domosdoshmërisht në një tregues të përgjithshëm më të mirë. Për shembull, nëse problemi janë deponitë ilegale dhe nëse ky problem zgjidhet duke i zhvendosur ato nga një vend i zhvilluar në një vend në zhvillim - zgjidhja nuk është e qëndrueshme. Për ta vënë në kontekst, një zgjidhje e tillë e paqëndrueshme do të nënkuptonte lëvizjen e mbeturinave nga një dhomë në dhomën tjetër, ndërkohë që problemi mbetet nën të njëjtën çati.

Pressestelle LDK

Die Kommunalwahlen im Kosovo

Comeback der Opposition – Herber Dämpfer für Regierungschef Albin Kurti

Nach Parlaments- und Präsidentschaftswahlen fanden auch Kommunalwahlen in der Republik Kosovo statt. Dabei wurde der Siegeszug der Bewegung Vetëvendosje von Premierminister Albin Kurti und der mit ihm in Partnerschaft stehenden Präsidentin Vjosa Osmani gestoppt. Die meisten Gemeinden gewannen die oppositionellen PDK und LDK. Der LDK gelang es mit Përparim Rama das wichtige und prestigeträchtige Bürgermeisteramt der Hauptstadt Prishtina zu gewinnen