KAS/Hang Pham

Einzeltitel

Cẩm Nang Công Tác Dân Nguyện Của Đại Biểu Dân Cử

Cuốn sách do Viện KAS Việt Nam tài trợ

Nội dung của cuốn “Cẩm nang về công tác dân nguyện của đại biểu dân cử” được biên soạn dựa trên một số nội dung của cuốn “Cẩm nang về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại. tố cáo của công dân” được xuất bản năm 2015. Cuốn cẩm nang xuất bản năm 2021 cập nhật, bổ sung nhiều nội dung mới do có sự thay đổi của pháp luật và thực tiễn thực hiện công tác tiếp công dân. Trong đó có bổ sung mới hoàn toàn một phần cuốn sách về nội dung tiếp xúc cử tri, giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri.

Cuốn cẩm nang gồm năm phần, nội dung được thể hiện dưới dạng Hỏi - Đáp: 

Phần I: Giới thiệu về công tác dân nguyện của Quốc hội

Phần II: Hỏi đáp về tiếp công dân

Phần III: Hỏi đáp về khiếu nại hành chính

Phần IV: Hỏi đáp về tố cáo hành chính

Phần V: Hỏi đáp về tiếp xúc cử tri và giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri

Nhóm biên soạn hy vọng cuốn sách sẽ giúp đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh và cán bộ giúp việc cho các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân nắm vững các quy định của pháp luật và xử lý đối với tình huống cụ thể khi thực hiện công tác dân nguyện. Xuất bản phầm này cũng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, tiếp xúc cử tri và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo (trong lĩnh vực hành chính); giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri của đại biểu dân cử.

μερίδιο

tiếp xúc

Pham Thi To Hang

Pham Hang

Quản lý chương trình

Hang.Pham@kas.de +84 24 37 18 61 94 /95 /96 +84 24 37 18 61 97