Đóng góp vào sinh hoạt

Austausch mit dem Grandview Institut

KAS Peking trifft Projektpartner

Am 17. März trafen der Leiter des Grandview Instituts Ren Libo und der neue Leiter des China-Büros (Peking), Johann Fuhrmann zusammen, um sich über die zukünftige Kooperation auszutauschen.

Die KAS und das Grandview Institut arbeiten seit 2020 zusammen, um den bilateralen Austausch im wissenschaftlichen Bereich zu befördern. Beide Seiten besprachen die Perspektiven für die Zusammenarbeit im laufenden Jahr. So soll beispielsweise der Austausch zwischen Nachwuchswissenschaftlern sowie zukünftigen Entscheidungsträgern aus China und Deutschland gefördert werden.

Über den Besuch und das Gespräch berichtet auch das Grandview Institut in den sozialen Medien und seiner Webseite. Den Link finden Sie HIER

μερίδιο

được cung cấp bởi

Auslandsbüro China

về loạt bài này

Mỗi năm, Quỹ Konrad-Adenauer, các viện đào tạo, trung tâm đào tạo và văn phòng nước ngoài của mình cung cấp hàng nghìn sự kiện về các chủ đề khác nhau. Thông qua các cuộc hội thảo, sự kiện, hội nghị chuyên đề v.v… có chọn lọc, chúng tôi thông tin hiện tại và độc quyền cho quý vị thông qua www.kas.de. Tại đây, quý vị có thể tìm thấy bên cạnh những báo cáo tổng kết nội dung cả các tài liệu bổ sung như hình ảnh, bản bóc lời thuyết trình, video hoặc trích đoạn ghi âm.