Xuất bản thông tin

Đóng góp vào sinh hoạt

PBF Sachsen auf der Denkfabrik 2024

của Julian Roschk

Gemeinsam für die politische Bildung.

Das Politische Bildungsforum Sachsen war auf der Denkfabrik 2024 mit einem Stand vertreten.

Xuất bản thông tin

Auch in diesem Jahr war das Team des politischen Bildungsforums Sachsen wieder mit einem Stand auf der Denkfabrik der CDU Sachsen im Dresdener Flughafen präsent. Wir nutzten diese Gelegenheit, um den Besucherinnen und Besuchern die Werte und Arbeitsweise der Konrad-Adenauer-Stiftung näherzubringen und mit ihnen in einen politischen Diskurs zu treten. Insbesondere stieß das Angebot der Stipendien der Stiftung sowie die vielfältigen Veranstaltungen des Politischen Bildungsforums auf großes Interesse.

Darüber hinaus statteten zahlreiche Politiker der sächsischen CDU unserem Stand einen Besuch ab, darunter die Sächsische Staatsministerin für Kultur und Tourismus, Barbara Klepsch, der sächsische Staatsminister der Finanzen des Freistaates, Hartmut Vorjohann, und der sächsische Ministerpräsident, Michael Kretschmer. Letzterer betonte die Bedeutung politischer Bildungsarbeit und dankte der Konrad-Adenauer-Stiftung für ihr Engagement in diesem Bereich.

μερίδιο

Xuất bản thông tin

người liên lạc

Ronny Dirk Heine

Ronny Dirk Heine bild

Landesbeauftragter und Leiter Politisches Bildungsforum Sachsen

Ronny.Heine@kas.de +49 351 563446-0 +49 351 563446-10

comment-portlet

Xuất bản thông tin

được cung cấp bởi

Politisches Bildungsforum Sachsen

Xuất bản thông tin

về loạt bài này

Mỗi năm, Quỹ Konrad-Adenauer, các viện đào tạo, trung tâm đào tạo và văn phòng nước ngoài của mình cung cấp hàng nghìn sự kiện về các chủ đề khác nhau. Thông qua các cuộc hội thảo, sự kiện, hội nghị chuyên đề v.v… có chọn lọc, chúng tôi thông tin hiện tại và độc quyền cho quý vị thông qua www.kas.de. Tại đây, quý vị có thể tìm thấy bên cạnh những báo cáo tổng kết nội dung cả các tài liệu bổ sung như hình ảnh, bản bóc lời thuyết trình, video hoặc trích đoạn ghi âm.

Xuất bản thông tin