KAS

Đóng góp vào sinh hoạt

Die Qual der Wahl

của Ludwig Schulz

Politische Partizipation im Nahen Osten und Nordafrika in den 2020er Jahren

Vertreter von politischen Parteien und zivilgesellschaftlichen Organisationen sowie Experten und KAS-Stipendiaten aus dem Nahen Osten und Nordafrika kamen in Berlin zusammen, um über Parteipolitik und soziale Bewegungen, politische Partizipation und zivilgesellschaftliches Engagement in ihren Ländern und der Region zu diskutieren.

về loạt bài này

Mỗi năm, Quỹ Konrad-Adenauer, các viện đào tạo, trung tâm đào tạo và văn phòng nước ngoài của mình cung cấp hàng nghìn sự kiện về các chủ đề khác nhau. Thông qua các cuộc hội thảo, sự kiện, hội nghị chuyên đề v.v… có chọn lọc, chúng tôi thông tin hiện tại và độc quyền cho quý vị thông qua www.kas.de. Tại đây, quý vị có thể tìm thấy bên cạnh những báo cáo tổng kết nội dung cả các tài liệu bổ sung như hình ảnh, bản bóc lời thuyết trình, video hoặc trích đoạn ghi âm.