Xuất bản thông tin

Quốc Hội Việt Nam

Nationalversammlung Logo

Ban Kinh tế Trung Ương

Flag of the Communist Party

Bộ Tư Pháp

MoJ logo

Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam

Vietnamesische Akadamie für Sozialwissenschaften(VASS)

Viện Nhà Nước Pháp Luật

ISL logo

Học Viện Ngoại Giao

DAV Logo

Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội

University of Social Sciences and Humanities (USSH), VNU Hanoi

Viện Nghiên Cứu Kinh Tế và Chính Sách

LOGO VEPR

Hiệp Hội Các Đô Thị Việt Nam

Association of Cities of Vietnam Logo

Đại học Xây Dựng Hà Nội

Hanoi University of Civil Engineering

Viện nghiên cứu Châu Âu

Institute for European Studies