Konferencja

IV Forum Regionalistyczne

Polityka spójności Unii Europejskiej. Doświadczenia, wnioski i rekomendacje na lata 2014-2020.

Fundacja Konrada Adenauera jest współorganizatorem IV Forum Regionalistycnznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II. Gościem honorowym tegorocznej konferencji jest Komisarz ds. Budżetu UE, dr Janusz Lewandowski.

Szczegóły

Program konferencji

10.00 Otwarcie Forum

JM Rektor KUL ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk

Przemówienie inauguracyjne

dr Janusz Lewandowski, Komisarz ds. Budżetu Unii Europejskiej

10.30-11.30 Sesja plenarna

Polityka spójności Unii Europejskiej i Partnerstwo Wschodnie w perspektywie 2014-2020

prof. dr hab. Kłoczowski, dyrektor Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

dr Janusz Lewandowski, Komisarz ds. Budżetu Unii Europejskiej

dr Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin

Krzysztof Hetman, Marszałek Województwa Lubelskiego

Prof. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska, Poseł do Parlamentu Europejskiego

12.00-13.30 Sesja tematyczna

Część I. Międzynarodowe uwarunkowania i doświadczenia w realizacji europejskiej polityki spójności

Globalizacja a regionalizacja

prof. dr hab. Andrzej Bocian, Uniwersytet w Białymstoku

Cohesion Policy in the EU New Member States

prof. dr hab. Andrzej Cieślik, Uniwersytet Warszawski

Polityka spójności w nowych wieloletnich ramach finansowych UE – rola Parlamentu Europejskiego

dr Magdalena Sapała, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Innowacje jako czynnik rozwoju regionalnego w krajach Grupy Wyszehradzkiej

dr Anna Golejewska, Uniwersytet Gdański

Konkurencyjność gospodarek państw Grupy Wyszehradzkiej w świetle międzynarodowych rankingów

mgr Aleksandra Dyba, mgr Weronika Gryszel, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Problems of labor markets of the EU and Belarus: similarities and differences

prof. dr hab. Wojciech Kosiedowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

13.45-14.45 Sesja tematyczna

Część II. Krajowe i regionalne uwarunkowania i doświadczenia w realizacji europejskiej polityki spójności

Wpływ klasy kreatywnej na rozwój regionalny w Polsce

mgr Aneta Karasek, UMCS

Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego ze środków Unii Europejskiej w województwie lubelskim (2007-2013)

dr Artur Jan Kukuła, KUL

Kierunki rozwoju obszarów wiejskich w polityce regionalnej samorządu województwa podkarpackiego

dr Anna Kołomycew, Uniwersytet Rzeszowski

Wspieranie inwestycji w kapitał ludzki w kontekście Narodowej Strategii Spójności na przykładzie wybranych działań Uniwersytetu Rzeszowskiego

dr Anna Barwińska-Małajowicz, Uniwersytet Rzeszowski

Moderacja Konferencji: dr Bartosz Jóźwik, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Wydział Nauk Społecznych KUL

14.30 Podsumowanie i zakończenie Forum

Koordynacja:

Falk Altenberger, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce

Falk.Altenberger@kas.pl

Joanna Kononowicz, KUL

funr_kul@kul.lublin.pl

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Lublin, ul. Racławicka 14, Aula im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

referenci

 • m. in.: dr Janusz Lewandowski
  • Komisarz ds. Budżetu Unii Europejskiej
 • prof. dr hab. Kłoczowski
  • dyrektor Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
 • Krzysztof Hetman
  • Marszałek Województwa Lubelskiego
  • prof. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska
  • Europoseł
Konferencja
11 grudnia 2009
Lublin, KUL, Collegium Joannis Pauli II
III Forum Regionalistyczne

tematy

partner

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska