Einzeltitel

Parlamentarno pravo- Dr Marijana Pajvančić

Ponovno objavljivanje „Parlamentarnog prava“, autorke prof. drMarijane Pajvančić trebalo bi da obogati srpsku ustavno-pravnuliteraturu. Jer, jedini rukopis na ovu temu potiče iz 19. veka.Zbog toga je neophodno da se detaljno predstave struktura, unutrašnjaorganizacija, i način rada parlamenta, status poslanika iskupštinske procedure. Takođe, potrebno je da se te oblasti detaljnoanaliziraju, i predstave iz naučne i političke perspektive.

Ova uporedna studija bazira se na izvorima parlamentarnog

prava evropskih država, i bavi se celokupnom materijom u

odnosu na pravne aspekte mesta parlamenta u ustavnom sistemu.

Od velikog značaja je dopunjeni indeks pojmova sa

objašnjenjima reči koji se nudi u ovom izdanju.

Knjiga se, prvobitno, koristila kao sekundarna literatura, kao

udžbenik za one studente prava koji su hteli da slušaju „Parlamentarno

pravo“ kao fakultativan predmet. U međuvremenu, od 2005.

godine, kada je prvi put objavljena, do danas, i ova knjiga i Parlamentarno

pravo kao predmet, postali su obavezni na Pravnom

fakultetu.

Pokazalo se da knjiga nije bila korisna samo stručnoj javnosti

– studentima i profesorima iz oblasti prava, već i političarima,

donosiocima odluka, kao i širem krugu čitalaca.

Zainteresovanost iz regiona, kao i podstrek da se knjiga prevede

na nemački jezik, daju joj veliki značaj. Pružajući podršku

procesu demokratizacije Srbije, Fondacija Konrad Adenauer u

Beogradu odlučila je da ponovo objavi knjigu „Parlamentarno pravo“,

i time unapredi parlamentarni život u Srbiji.

Claudia Crawford

direktorka, Fondacija Konrad Adenauer

Predstavništvo Beograd

удео

наручивање информације

издавач

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.

erscheinungsort

Serbien Serbien