Báo cáo quốc gia

Newsletter Korea

Nr.1 (dt) Feb.07

Der Newsletter der KAS Korea erscheint vierteljährlich in deutscher und koreanischer Version. Der Inhalt des Newsletters befasst sich mit der Projektarbeit der Stiftung, ihren Partnern, Veranstaltungen sowie aktuellen Vorkommnissen und Entwicklungen im Einsatzland.

về loạt bài này

Quỹ Konrad-Adenauer có văn phòng đại diện riêng tại gần 70 quốc gia trên năm châu lục. Các nhân viên nước ngoài tại chỗ có khả năng thông tin đầu tiên về các kết quả hiện tại và sự các tiến bộ lâu dài tại quốc gia hoạt động của họ. Trong phần „báo cáo quốc gia“, họ cung cấp cho người sử dụng trang web của quỹ Konrad-Adenauer những bản phân tích, các thông tin phía sau cùng các bài nhận định độc quyền.

thông tin đặt hàng

erscheinungsort

Korea Korea