Đóng góp vào sinh hoạt

Bình đẳng trong tiếp cận nguồn lực của doanh nghiệp Việt Nam

Hội thảo quốc tế

Ngày 21/5, Viện Nhà Nước và Pháp Luật, thuôc Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam, phối hợp với viện KAS tổ chức hội thảo về bình đẳng trong tiếp cận các nguồn lực của doanh nghiệp. Các chuyên gia Việt Nam, Ba Lan và Hàn Quốc đã đưa ra những phân tích chuyên sâu về thực trạng của doanh nghiệp một số nước như Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc và Ba Lan. Từ đó, các học giả nêu lên những gợi ý chính sách cho Việt Nam nhằm tạo sân chơi bình đẳng cho các doanh nghiệp trong nước cũng như doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để tạo đà cho tăng trưởng và phát triển của cả nền kinh tế.

được cung cấp bởi

Văn phòng Foundation Việt Nam

về loạt bài này

Mỗi năm, Quỹ Konrad-Adenauer, các viện đào tạo, trung tâm đào tạo và văn phòng nước ngoài của mình cung cấp hàng nghìn sự kiện về các chủ đề khác nhau. Thông qua các cuộc hội thảo, sự kiện, hội nghị chuyên đề v.v… có chọn lọc, chúng tôi thông tin hiện tại và độc quyền cho quý vị thông qua www.kas.de. Tại đây, quý vị có thể tìm thấy bên cạnh những báo cáo tổng kết nội dung cả các tài liệu bổ sung như hình ảnh, bản bóc lời thuyết trình, video hoặc trích đoạn ghi âm.