KAS Kroatien und Slowenien

Đóng góp vào sinh hoạt

Politische Analyse und Kommunikation der NSi

của Marko Prusina

1. Workshop

Die Konrad-Adenauer-Stiftung veranstaltete in Zusammenarbeit mit dem NSi-Bildungsinstitut (IJEK) vom 11. bis 12. Februar 2022 in Bled den 1. Workshop der Reihe: "Politische Analyse und Kommunikation". Im Rahmen des Workshops diskutierten NSi-Parteimitglieder mit Kommunikationsexperten über die Bedeutung der politischen Kommunikation. Insbesondere über die Merkmale und Modelle der digitalen Kommunikation in Wahlkampagnen.

μερίδιο

tiếp xúc

Holger Haibach

Holger Haibach

Leiter des Auslandsbüros Kroatien

holger.haibach@kas.de +385 1 4882-650 +385 1 4882-656

được cung cấp bởi

Auslandsbüro Kroatien und Slowenien

về loạt bài này

Mỗi năm, Quỹ Konrad-Adenauer, các viện đào tạo, trung tâm đào tạo và văn phòng nước ngoài của mình cung cấp hàng nghìn sự kiện về các chủ đề khác nhau. Thông qua các cuộc hội thảo, sự kiện, hội nghị chuyên đề v.v… có chọn lọc, chúng tôi thông tin hiện tại và độc quyền cho quý vị thông qua www.kas.de. Tại đây, quý vị có thể tìm thấy bên cạnh những báo cáo tổng kết nội dung cả các tài liệu bổ sung như hình ảnh, bản bóc lời thuyết trình, video hoặc trích đoạn ghi âm.