Xuất bản thông tin

Đóng góp vào sinh hoạt

Konferenz der Außen- und Sicherheitspolitik in Zentraleuropa

8. GLOBSEC Bratislava Forum

Das im Jahre 2005 erstmalig eingerichtete Forum GlobSec bezeichnet sich zu Recht als führende Konferenz der Außen- und Sicherheitspolitik in Zentraleuropa. Die jährlich in der Hauptstadt der Slowakei stattfindende Veranstaltung hat sich in den acht Jahren ihrer Existenz zu einer einflussreichen Plattform im Bereich der transatlantischen Sicherheits-Agenda etabliert.

Xuất bản thông tin

comment-portlet

Xuất bản thông tin

được cung cấp bởi

Auslandsbüro Slowakei

Xuất bản thông tin

về loạt bài này

Mỗi năm, Quỹ Konrad-Adenauer, các viện đào tạo, trung tâm đào tạo và văn phòng nước ngoài của mình cung cấp hàng nghìn sự kiện về các chủ đề khác nhau. Thông qua các cuộc hội thảo, sự kiện, hội nghị chuyên đề v.v… có chọn lọc, chúng tôi thông tin hiện tại và độc quyền cho quý vị thông qua www.kas.de. Tại đây, quý vị có thể tìm thấy bên cạnh những báo cáo tổng kết nội dung cả các tài liệu bổ sung như hình ảnh, bản bóc lời thuyết trình, video hoặc trích đoạn ghi âm.

thông tin đặt hàng

erscheinungsort

Slowakische Republik Slowakei

Xuất bản thông tin