Xuất bản thông tin

Einzeltitel

DỊCH CHUYỂN LAO ĐỘNG ĐẾN 2030 Ở VIỆT NAM THÚC ĐẨY CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA NỀN KINH TẾ

Nguồn nhân lực đang được coi là một trong những khâu đột phá hiện nay nhằm đảm bảo cho mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế. Mặc dầu vậy, quá trình vận động, chuyển dịch lao động trong thời gian qua của Việt Nam tương đối chậm và đang đặt trước rất nhiều điểm nghẽn như chất lượng đào tạo thấp, các rào cản từ tay nghề, độ tuổi, cuộc sống sau chuyển dịch.... Chuyển dịch lao động cũng đang đặt ra trước nhiều thách thức lớn từ bên ngoài như phát triển công nghệ và CMCN 4.0, hội nhập quốc tế làm thay đổi các nền tảng sản xuất và nhu cầu lao động. Nhằm cung cấp những phân tích về về xu hướng rào cản đang làm cho chuyển dịch lao động khó khăn hơn trong thời gian tới, Viện Chiến lược phát triển - Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Viện Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) thực hiện nghiên cứu "DỊCH CHUYỂN LAO ĐỘNG ĐẾN 2030 Ở VIỆT NAM THÚC ĐẨY CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA NỀN KINH TẾ"

Xuất bản thông tin

Báo cáo có thể tải xuống tại đây

μερίδιο

Xuất bản thông tin

người liên lạc

Pham Thi To Hang

Pham Hang

Quản lý chương trình

Hang.Pham@kas.de +84 24 37 18 61 94 /95 /96 +84 24 37 18 61 97

comment-portlet

Xuất bản thông tin