Einzeltitel

หนึ่งทศวรรษองค์การบริหารส่วนจังหวัด

หนึ่งทศวรรษการปกครองท้องถิ่นของไทย (พ.ศ. 2553-2563)

การปกครองท้องถิ่นของประเทศไทยประสบกับความท้าทายและอุปสรรคหลากหลายมาตั้งแต่ยุคแรกๆ ข้อคำถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบ ประสิทธิผลที่สร้างให้เกิดแก่แต่ละท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะในช่วงที่ไม่มีการเลือกตั้งท้องถิ่นเกิดขึ้น นำมาสู่การวิเคราะห์ ตรวจสอบ และศึกษาวิจัย เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาการปกครองท้องถิ่นต่อไปในอนาคตตามกรอบของยุทธศาสตร์ชาติและรัฐธรรมนูญ

ศูนย์สร้างสรรค์เมืองเชียงใหม่ ร่วมกับสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประสบความสำเร็จในการรวบรวมคำตอบต่อประเด็นคำถามข้างต้นจากนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญสาขานี้ในประเทศผ่านการจัดสัมมนานำเสนอและแลกเปลี่ยนความเห็น และเพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูล เนื้อหา และข้อสรุปต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับการบริหารจัดการและการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ สำนักงานประเทศไทย จึงได้ให้การสนับสนุนคณะผู้จัดงานในการจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ อันจะเป็นประโยชน์แก่วงวิชาการและผู้สนใจให้ได้ศึกษาเพิ่มเติมต่อไป

 

เนื้อหาในหนังสือประกอบด้วย

 

1. 1 ทศวรรษ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.): มิติด้านการคลังและการบริหาร พ.ศ. 2552-2563 โดย รศ.ดร. วีระศักดิ์ เครือเทพ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

2. 65 ปี อบจ. การเดินทางของประชาธิปไตยท้องถิ่นระดับจังหวัด พ.ศ. 2498-2563 กับผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 โดย ดร. ณัฐกร วิทิตานนท์ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

3. มองอุบลราชธานีผ่านแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 กับการเลือกตั้งนายก อบจ. 20 ธันวาคม 2563 โดย ปฐวี โชติอนันต์ สาขาวิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

4. บทบาทสภา อบจ. ในการตรวจสอบหน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดย รศ.ดร. อลงกรณ์ อรรคแสง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ

 

5. หนึ่งทศวรรษ การปกครองท้องถิ่นไทย (2553-2563): อบจ. กับการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งแรกในรอบ 6 ปี โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ธเนศวร์ เจริญเมือง อาจารย์พิเศษ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดไฟล์หนังสือได้จากลิงค์ในหน้านี้

หากท่านใดสนใจรับหนังสือเป็นรูปเล่ม กรุณาแจ้งความประสงค์ไปได้โดยตรงที่ ศูนย์สร้างสรรค์เมืองเชียงใหม่

แชร์หน้านี้

ติดต่อ

นภาจรี จิวะนันทประวัติ

Napajaree Jiwanantaprawat

ผู้จัดการอาวุโสด้านโครงการ

Napajaree.Jiwanantaprawat@kas.de +66 (0) 2 714 1207 +66 2 714 13 07