Einzeltitel

การใช้สื่อสำหรับภาคประชาสังคมเพื่อประชาธิปไตย

เอกสารประกอบคอร์สออนไลน์

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการสนับสนุนของมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ สำนักงานประเทศไทย จัดพิมพ์หนังสือประกอบการเรียนคอร์สออนไลน์ "การใช้สื่อสำหรับภาคประชาสังคมเพื่อประชาธิปไตย" เพื่อผู้สนใจได้ศึกษาเพิ่มเติมหรือศึกษาพร้อมไปกับคอร์สเรียน

มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ร่วมมือกับวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์ และเป็นประชาธิปไตย เพื่อส่งเสริมกระบวนการตัดสินใจและกำหนดนโยบายของประเทศ

การมีส่วนร่วมของพลเมืองในกระบวนการนโยบายคือปัจจัยสำคัญของประชาธิปไตย การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทางเทคโนโลยีดิจิทัลจนก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ทำให้คนเราสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้อย่างทันท่วงที และเอื้อให้ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเกิดขึ้นได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น ด้วยเหตุนี้ บุคลากรสายสื่อสารมวลชนและภาคประชาสังคมจึงได้ใช้ประโยชน์จากช่องทางดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องทางของสื่อสังคมออนไลน์ ในการสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นทางสังคมต่าง ๆ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงการมีส่วนร่วมตามแนวทางประชาธิปไตย และแสวงหาข้อตกลงร่วมกันเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม

อย่างไรก็ตาม ประชาชนบางกลุ่มยังขาดโอกาสในการเข้าถึงช่องทางเหล่านี้เพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างได้ผลเป็นรูปธรรม สื่อมวลชนและภาคประชาสังคมจึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการลดอุปสรรคดังกล่าวลง และนำพาให้ประชาชนทุกกลุ่มได้มีส่วนร่วมมากขึ้นในการแสดงความคิดเห็นตามแนวทางประชาธิปไตย

ดังนั้น บุคลากรสายสื่อสารมวลชนและภาคประชาสังคมต้องใช้สื่อและช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิผลมากกว่าเดิม ควบคู่ไปกับการเพิ่มพูนความสามารถของประชาชนในการเลือกหาข้อมูลข่าวสารที่เป็นวิชาการและตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง ผ่านการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ด้วย ซึ่งจะนำไปสู่การมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ในกระบวนการนโยบาย

คอร์สเรียนออนไลน์ “การใช้สื่อสำหรับภาคประชาสังคมเพื่อสนับสนุนกระบวนการประชาธิปไตย” บนเว็บไซต์นวัตกรรมการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นผลผลิตจากความร่วมมือระหว่างมูลนิธิฯ และวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นในครั้งนี้เป็นช่องทางหนึ่งที่เปิดให้บุคลากรสายสื่อสารมวลชน เจ้าหน้าที่องค์กรเอกชนและภาคประชาสังคม รวมทั้งนักศึกษามหาวิทยาลัยและบุคคลผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเรียนได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

พร้อมกันนี้ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นเพื่อประกอบการเรียนคอร์สดังกล่าว ซึ่งจะอำนวยประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ลงทะเบียนเรียน รวมไปถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจในหัวข้อนี้ด้วย

มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นแหล่งอ้างอิงข้อมูลทางวิชาการที่เอื้อประโยชน์ต่อการศึกษาเรียนรู้การใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในกระบวนการกำหนดนโยบายของประเทศไทยตามแนวทางประชาธิปไตยต่อไป

แชร์หน้านี้

ติดต่อ

อรพรรณ สุวรรณวัฒนกุล

Orapan Suwanwattanakul

ผู้จัดการโครงการ

Orapan.Suwanwattanakul@kas.de +66 (0) 2 714 1207 +66 2 714 1307