Báo cáo quốc gia

HANDBUCH ZUM UMGANG MIT PETITIONEN UND EINGABEN VERÖFFENTLICHT

Im Jahr 2015 hat KAS das Büro für Volkswille der Nationalversammlung bei der Publikation eines Handbuchs mit dem Titel „Richtlinien für den Empfang von Bürgern und die Bearbeitung von Petitionen und Eingaben“ unterstützt.

In fünf Teilen, behandelt das Buch die Hauptinhalte des Gesetzes über Petitionen und Eingaben und des Gesetzes über den Empfang von Bürgern, sowie damit zusammenhängende gesetzliche Vorschriften. Die Veröffentlichung dient der Unterstützung der Abgeordneten der Nationalversammlung und der öffentlichen Verwaltung bei der Bearbeitung von Petitionen und Eingaben, sowie beim Monitoring des Empfangs von Bürgern und der Behandlung von Petitionen auf Provinzebene.

μερίδιο

về loạt bài này

Quỹ Konrad-Adenauer có văn phòng đại diện riêng tại gần 70 quốc gia trên năm châu lục. Các nhân viên nước ngoài tại chỗ có khả năng thông tin đầu tiên về các kết quả hiện tại và sự các tiến bộ lâu dài tại quốc gia hoạt động của họ. Trong phần „báo cáo quốc gia“, họ cung cấp cho người sử dụng trang web của quỹ Konrad-Adenauer những bản phân tích, các thông tin phía sau cùng các bài nhận định độc quyền.

thông tin đặt hàng

erscheinungsort

Vietnam Vietnam