Báo cáo quốc gia

Workshop Frauen in der Politik:Entwicklung neuer Führungskräfte

Im Rahmen der politischen Bildungsarbeit der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) führt das Auslandsbüro in Brasilien regelmäßig Trainings und Workshops für die Weiterbildung von Parteiführungskräften durch. Vom 29. bis 30. Januar wurde zusammen mit dem Landesverband São Paulo der Sozialdemokratischen Partei Brasiliens (PSDB) ein Seminar zur Gewinnung und Entwicklung von Frauen für Führungspositionen durchgeführt.

được cung cấp bởi

Auslandsbüro Brasilien

về loạt bài này

Quỹ Konrad-Adenauer có văn phòng đại diện riêng tại gần 70 quốc gia trên năm châu lục. Các nhân viên nước ngoài tại chỗ có khả năng thông tin đầu tiên về các kết quả hiện tại và sự các tiến bộ lâu dài tại quốc gia hoạt động của họ. Trong phần „báo cáo quốc gia“, họ cung cấp cho người sử dụng trang web của quỹ Konrad-Adenauer những bản phân tích, các thông tin phía sau cùng các bài nhận định độc quyền.

thông tin đặt hàng

erscheinungsort

Brasilien Brasilien