KAS Bremen

Đóng góp vào sinh hoạt

Praxisbörse 2022 an der Universität Bremen

của Anna Prigge

Die Konrad-Adenauer-Stiftung wirbt bei der Jobmesse der Uni Bremen

Die Konrad-Adenauer-Stiftung stellte sich auf der Praxisbörse 2022 der Universität am 15. Juni den Studierenden mit Informationen zu Stipendien und Praktika vor.

Bei der Praxisbörse konnten sich Studierende über Praktikumsmöglichkeiten im Politischen Bildungsforum Bremen informieren sowie von der Studienförderung durch ein Stipendium erfahren. KAS-Stipendiaten aus Bremen berichteten von ihren Erfahrungen und gaben Tipps für die Bewerbung. Die Informationen wurden durch Flyer, Broschüren und Give-Aways ergänzt. Insgesamt waren die Studierenden sehr interessiert an den Praktikums- und Stipendiumsmöglichkeiten der KAS und stellten viele Fragen.

μερίδιο

tiếp xúc

Dr. Ralf Altenhof

Dr

Landesbeauftragter und Leiter Politisches Bildungsforum Bremen

ralf.altenhof@kas.de +49 421 163009-0 +49 421 163009-9
Gütesiegel Weiterbildung v_3

được cung cấp bởi

Politisches Bildungsforum Bremen

về loạt bài này

Mỗi năm, Quỹ Konrad-Adenauer, các viện đào tạo, trung tâm đào tạo và văn phòng nước ngoài của mình cung cấp hàng nghìn sự kiện về các chủ đề khác nhau. Thông qua các cuộc hội thảo, sự kiện, hội nghị chuyên đề v.v… có chọn lọc, chúng tôi thông tin hiện tại và độc quyền cho quý vị thông qua www.kas.de. Tại đây, quý vị có thể tìm thấy bên cạnh những báo cáo tổng kết nội dung cả các tài liệu bổ sung như hình ảnh, bản bóc lời thuyết trình, video hoặc trích đoạn ghi âm.