Příspěvky k akcím

XVI. Štiřínské rozhovory

od Milan Šimůnek

Tradiční konference

Ve čtvrtek 6. března se uskutečnil již XVI. ročník mezinárodní konference "Štiřínské rozhovory", kterou tradičně uspořádala Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Česko-německou obchodní a průmyslovou komorou. Tématem letošního ročníku byla "Hospodářská etika a společenská odpovědnost podniků".

Účastníky konference uvítali Dr. Werner Böhler, ředitel Konrad-Adenauer-Stiftung v Praze a Bernard Bauer, člen představenstva Česko-německé obchodní a průmyslové komory.

Úvodní projevy přednesli prof. Dr. Bernhard Vogel, bývalý předseda vlád Porýní-Falcko a Durynsko a čestný předseda Konrad-Adenauer-Stiftung a Mgr. Karel Novotný, MBA, LL.M., náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR.

Pan profesor Vogel pohovořil na téma "Odpovědnost hospodářské sféry za obecné blaho." Ve svém vystoupení upozornil, že hospodářská sféra musí klást důraz na obecné blaho a sociální odpovědnost má být nadále základem společenské soudržnosti. Dále poukázal na skutečnost, že dnešní podnikatelé mnoha různými způsoby přebírají sociální odpovědnost například spolufinancováním sociálních systémů a vzdělávacích zařízení, vědeckých výzkumů a finanční podporou rozličných spolků. Stát k tomu musí vytvářet rámcové podmínky. Prof. Vogel ukončil svůj referát výzvou politikům a ekonomům, aby táhli za jeden provaz a navzájem si naslouchali.

Karel Novotný představil ve svém projevu "Národní akční plán CSR v České republice", neboť Ministerstvo průmyslu a obchodu je nově gestorem společenské odpovědnosti organizací (CSR). Hlavními záměry strategického dokumentu Národního akčního plánu společenské odpovědností organizací v České republice jsou: podpora uplatňování společenské odpovědnosti organizacemi, posílení porozumění a důvěryhodnosti konceptu společenské odpovědnosti ve společnosti a podpora CSR v podnicích a dalších organizacích v České republice poskytováním relevantních informací. Zaměřil se rovněž na tuto problematiku z pohledu Evropské komise, která přikládá CSR značnou důležitost.

V první části na téma Společenská odpovědnost podniků vystoupila jako první Eva Svobodová, MBA, generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. V úvodu zdůraznila, že malé a střední podniky představují více než 99% podnikatelských subjektů v ČR, které zaměstnávají 61% všech počtu zaměstnanců ČR. Malé a střední podniky tvoří důležitý segment v našem národním hospodářství. Ve velkých korporacích má CSR své manažery a je propojen s marketingem. Malé podniky zatím nedisponují dostatečným povědomím o CSR. Mnohé rodinné a malé firmy to vlastně dělají nevědomky.

Dále vystoupila doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA, poslankyně PS PČR a místopředsedkyně Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR, která přednáší Management a etiku podnikání na Vysokém učení technickém v Brně. Její názor je, že praxe předbíhá teoretickou oblast společenské odpovědnosti, v průběhu let dochází ke změnám a společnost zaznamenává dynamický vývoj. Společnost pro etiku v ekonomice dosáhla prostřednictvím svých členů mnoho úspěchů v českém i mezinárodním prostředí. Dle jejího názoru je třeba prohlubovat dialog mezi vládou, firmami a zaměstnanci.

Jako další se ujal slova Pavel Franc, programový ředitel Frank Bold Society. Podle něho se hospodářské společnosti zabývají hlavně maximalizací zisků, což je hlavním smyslem manažerů. Zdůraznil, že firma však musí dbát i na zájmy zaměstnanců a zákazníků.

Posledním řečníkem v této části byla Ing. Lucie Mádlová, Ph.D., výkonná ředitelka Asociace společenské odpovědnosti. Podle ní tíha odpovědnosti neleží jen na firmách, ale na všech složkách společnosti, hlavně na lidech. Společenská odpovědnost podniků zatím není mediálně zajímavé téma. Mladí lidé chtějí přispět ke změně myšlení ve společnosti a je nutné jim dát příležitost. Paní Mádlová ještě v závěru stručně představila svůj vlastní projekt Odpovědná škola - děti se učí úctě k tradicím už v mateřské škole a ne až na škole vysoké.

V druhé části na téma Manažerská etika - odpovědnost řídících pracovníků v podniku se diskutovalo u kulatého stolu, jehož se účastnili

Ing. Pavel Kafka, dr.h.c., prezident České manažerské asociace, prof. Lubomír Mlčoch, CSc., profesor na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, Jan Školník, MBA, jednatel společnosti HOBRA-ŚKOLNÍK s.r.o. a Ing. Tomáš Macků, ředitel výzkumu a kominikace IPSOS ČR.

Jako první promluvil pan Tomáš Macků. Podle něj má česká veřejnost obecný názor, že firmy mají být odpovědné veřejnosti a společnosti. Nejdůležitější je pravdivá komunikace se zákazníky, což by měla být samozřejmost. Pouze 1/3 populace se domnívá, že je pravdivě informována o produktech velkých firem. V posledních letech klesá angažovanost lidí v otázkách společenské odpovědnosti.

Dále měl slovo pan Školník, který zrovna nedávno dostal ocenění Společensky prospěšný podnikatel roku. Podniká od roku 1998, po 5ti letech nastala konsolidace a byla zapotřebí inovace výroby a rozvoje dovedností zaměstnanců. Region je malý a opomíjený (Broumovsko). Spolu s dalšími regionálními podnikateli založili Podnikatelský klub a revitalizují region zdola. Jeho krédo je Společenská prospěšnost je prostě slušnost. V malém podniku je to přirozené, protože podnikatel mezi svými zaměstnanci i po práci žije.

Podle pana Kafky jsou manažeři řemeslníci svého druhu, společensky odpovědní musí být hlavně vlastníci firem a podniků. Měřítkem společenské odpovědnosti je udržitelnost podnikání.

Dále se ujal slova pan profesor Mlčoch, který přednáší Etiku ekonomie. Jeho přednášky jsou prý vnímány s mírným despektem, přesto toto téma studenty zajímá. Problém vidí v moderní ekonomii, která nese odpovědnost za situaci ve společnosti. V diskuzi dále vystoupil MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA, místopředseda vlády České republiky, který se naší konference rovněž zúčastnil. Podle něho je velmi důležité starat se o blaho lidí, průběžně se mění struktura společnosti a ta začíná být málo stabilní. Nastává problém zaměstnanosti, sociální koheze, inflace atd. Mladí razí názor, že každý má být zodpovědný sám za sebe. Přitom základem společnosti je rodina, pak škola a vzdělání a končí to u byznysu. Firma je zodpovědná za udržitelný rozvoj a smysl podnikání.

Po diskuzi, která probíhala v konstruktivním duchu, vystoupil se závěrečným projevem Ing. Jan Bartošek, místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Podle něho má společnost tendenci hodnotit svoji úspěšnost pouze podle růstu HDP (hrubý domácí produkt). Jediné měřitelné kritérium je však míra osobní spokojenosti a úroveň duševního zdraví ve společnosti. Na závěr zdůraznil, že krize je důsledek nedůvěry, ale je stále řada lidí, kteří jsou hrdí na to co po nich zůstane.

V samém závěru poděkoval moderátor organizátorům za přípravu konference a zejména účastníkům konference za hojnou účast, která přesáhla více než 200 osob.

Sdílet

Dr. Werner Böhler Tschechische Republik
Pohled do jednacího sálu, Ing. Jan Bartošek (vlevo) Tschechische Republik
Zleva Dr. Werner Böhler, MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA, Bernard Bauer, prof. Dr. Bernhard Vogel Tschechische Republik
Beseda u kulatého stolu-zleva Ing. Pavel Kafka, Jan Školník, MBA, Ing. Petr Šimůnek, Ing. Tomáš Macků a prof. Lubomír Mlčoch, CSc. Tschechische Republik
MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA při diskusi Tachechische Republik

o této sérii

Nadace Konrada Adenauera, její vzdělávací workshopy, vzdělávací centra a zahraniční kanceláře nabízejí ročně několik tisíc akcí na různá témata. O vybraných konferencích, akcích, sympóziích atd. informujeme aktuálně a exkluzivně pro vás na www.kas.de. Zde naleznete kromě obsahového souhrnu i další materiály jako jsou obrázky, texty přednášek, video nebo audiosestřihy.

informace o objednání

erscheinungsort

Tschechische Republik Tschechische Republik