Single title

Public Opinion Poll on Arab Society in Israel- Hebrew Version

See Hebrew for summary

סקר חדש של קרן קונרד אדנאואר בישראל והתכנית שלנו לשיתוף פעולה יהודי-ערבי  בקרב הציבור הערבי  מצביע על  מצוקה כלכלית קשה בעקבות משבר  הקורונה,  רצון  בהקמתה של מפלגה ערבית - יהודית חדשה , חילוקי דעות  ביחס ל תפקודם של  חברי הכנסת  מהרשימה המשותפת, צפי  לשיעור  הצבעה לא גבוה  (55.6%) בבחירות הבאות , שביעות רצון רבה מתוצאות  הבחירות לנשיאות בארצות הברית,  ותמיכה בהסכמי הנורמליזציה של  ישראל עם המדינות הערביות